Zarządzenie Nr 13/2015

Wójta Gminy Raszyn

z dnia

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./ w związku z §2 Zarządzenia Nr 35/2012 z dnia 05-03-2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 155/2012 z dnia
22-11-2012 r. Wójta Gminy Raszyn, zarządza się, co następuje:

 

§1

Powołuje się p. Marię Jasik-Sikorską oraz p. Ewelinę Kalinowską do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę wydzielonego brodzika dla dzieci na terenie pływalni przy ul. Sportowej w Raszynie”

 

             

            §2

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo pani Marii Jasik-Sikorskiej oraz pani Eweliny Kalinowskiej w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.