ZARZĄDZENIE Nr 37/2015
WÓJTA GMINY RASZYN
z dnia 09.03.2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora "Centrum Kultury Raszyn" w Raszynie.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.), art. 16 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) w związku z uchwałą nr IV/29/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 12.02.2015 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą ,,Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko Dyrektora "Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
  2. Treść ogłoszenia zawierająca wymagania w stosunku do kandydatów stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Do przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową składzie:

  1. Andrzej Zaręba - Przewodniczący Komisji
  2. Marzena Lechańska - Członek Komisji
  3. Jolanta Osowiecka - Członek Komisji
  4. Michał Kucharski - Członek Komisji
  5. Petronela Owczarz - Członek Komisji

§ 3.

Ustala się szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Dyrektora "Centrum Kultury Raszyn" w Raszynie zostanie zamieszczone w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2A.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Kadr i Zarządzania.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.