OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Raszyn podaje do publicznej wiadomości informację o:

przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2015 - 2018, z perspektywą na lata 2019 - 2022, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2008 roku Prawo ochrony środowiska, wystąpiono do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o zaopiniowanie projektu dokumentu.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Raszyn bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentów oraz informował o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.