Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Dyrektora „Centrum Kultury Raszyn" w Raszynie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) w zw. z § 9 ust. 4 Statutu „Centrum Kultury Raszyn" w Raszynie stanowiącego zał. nr 1 do Uchwały nr IV/29/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 lutego 2015 r. oraz art. 68 i 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję Pana Mariusza Smolichę na stanowisko Dyrektora „Centrum Kultury Raszyn" w Raszynie.
  2. Powołanie następuje z dniem 21 kwietnia 2015 r. i stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w Centrum Kultury Raszyn na okres trzech lat, tj. do dnia 21 kwietnia 2018 r.
  3. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnym dokumentem.

§ 2.

  1. Powołanie następuje bez zasięgnięcia opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności w związku z brakiem w/w związków i stowarzyszeń.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.