Zarządzenie Nr 58/2015
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie odwołania Pani Marzeny Lechańskiej ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Raszyn.

Działając na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Z dniem 24 kwietnia 2015 r. odwołuję Panią Marzenę Lechańską ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Raszyn.
  2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 24 kwietnia 2015 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.