ZARZĄDZENIE NR 92/15

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 22 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 81/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 6.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                    106.746.054 zł.                             

i obejmuje:                                                                

1) dochody bieżące – 85.000.594 zł.

2) dochody majątkowe – 21.745.460 zł.

 

 

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.000 zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                          115.563.489 zł.                              

i obejmuje :                                                               

1) wydatki bieżące – 75.811.478 zł.

2) wydatki majątkowe – 39.752.011 zł.

 

 

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.