Zarządzenie Nr  98/2015

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 08 lipca  2015 r.

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia

 

§1

Powołuje się. p. Annę Wierzbicką-Abramską i p. Piotra Paprockiego, do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy Falenty, Falenty Nowe. Faleny Duże  - Faza II Kontrakt W.2.2.4 - w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”.

 

            §2

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo, p. Anny Wierzbickiej-Abramskiej i p. Piotra Paprockiego w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.