Uchwała Nr XVI/157/2015

Rady Gminy Raszyn

z dnia 11 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala,                           co następuje:

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Raszyn na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Rozdział 2.

Podstawa obliczania dotacji

 

§ 2.

1. Podstawą obliczania miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Gminy Raszyn wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do niej w trakcie roku budżetowego oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Raszyn, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Niepubliczne przedszkola, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy                          o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Raszyn dotację                            w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Raszyn, pomniejszonych o opłaty za korzystanie                    z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,                    z zastrzeżeniem § 3.

3. Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2 otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Raszyn dotację w wysokości równej 75% ustalonych                      w budżecie Gminy Raszyn wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych                    o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone                 w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Raszyn na każdego wychowanka objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Raszyn, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem                § 3.

5. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 4 otrzymują na każdego wychowanka objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Raszyn dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Raszyn, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

 

§ 3.

Dotacja z budżetu Gminy Raszyn na ucznia niepełnosprawnego, niepublicznego przedszkola oraz innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego przekazywana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

 

§ 4.

1. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Raszyn na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

 

Rozdział 3.

Tryb udzielania dotacji

 

§ 5.

1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej, złożony organowi właściwemu do udzielenia dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Osoba, o której mowa w ust 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku,               w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Organ prowadzący placówkę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca składa w Urzędzie Gminy Raszyn informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który dotacja jest udzielana z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do dnia               5 grudnia, z uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

4. W przypadku, gdy do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego został przyjęty uczeń spoza Gminy Raszyn, do informacji, o której mowa w ust. 3, należy dołączyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych, potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia.

5. Miesięczna kwota dotacji jest obliczana na podstawie informacji, o której mowa w ust. 3                    i przekazywana na wskazany rachunek bankowy placówki.

6. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca                    z tym, że rata za grudzień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany w załączniku nr 1 do uchwały.

 

 

 

Rozdział 4.

Tryb rozliczenia dotacji i zakres danych zawartych w sprawozdaniu

 

§ 6.

1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, który otrzymał dotację z budżetu Gminy Raszyn sporządza sprawozdanie roczne do dnia 20 stycznia roku następnego po roku, na który została przyznana dotacja - załącznik nr 3 do uchwały.

2. Organ dotujący ma prawo żądać wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

3. Organ prowadzący placówkę zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach udzielonej dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku                               o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330, z późn.zm.).

4. Wszystkie dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty z tytułu udzielonej dotacji (faktury, rachunki, listy płac, itp.) muszą zawierać opis „kwotę ……(należy podać wartość) sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Raszyn …”.

5. W rozliczeniu uwzględnia się dokumenty finansowe z roku budżetowego, którego dotyczy udzielona dotacja.

6. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego jest zobowiązany nie później niż w dniu zakończenia działalności sporządzić rozliczenie dotacji, obejmujące okres od
1 stycznia do dnia zakończenia działalności.

7. Przyznana dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

8. Środki przekazane w ramach dotacji, niewykorzystane w całości w okresie, na który została udzielona dotacja, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Raszyn w terminie i na zasadach określonych w art. 251 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. Środki przekazane w ramach dotacji, które zostały wykorzystane niezgodnie                                z przeznaczeniem określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Raszyn w terminie i na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 

Rozdział 5.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 

§ 7.

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji oraz w miarę potrzeb kontroli doraźnej.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność liczby uczniów wykazanej w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 3                        z rozliczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 ze stanem faktycznym;

2) wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawie o systemie oświaty i ustawie o finansach publicznych.

3. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Raszyn mogą dokonywać kontroli                                 w niepublicznych przedszkolach oraz innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego.

4. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie Wójta Gminy Raszyn.

5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

6. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

7.Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, a także udziela informacji i wyjaśnień.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który podpisywany jest przez osoby kontrolujące i osobę reprezentującą podmiot kontrolowany.

9. Jeżeli osoba reprezentująca podmiot kontrolowany odmawia podpisania protokołu to osoby kontrolujące czynią w nim adnotacje o odmowie podpisania protokołu.

10. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sformułowania wniosków pokontrolnych oraz wszczęcia procedury zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie                     z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

11. Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany może zgłosić Wójtowi Gminy Raszyn                     w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu, bądź od dnia odmowy podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

 

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/495/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2014 r.                 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez osoby fizyczne               i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.