PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

  

Raszyn, 29 marca 2021 roku

 


Urząd Gminy  w Raszynie jako organ władzy samorządowej dostrzega konieczność  podjęcia działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają wyżej wymienione osoby.

Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

L.p.

Zakres działalności

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie Koordynatora ds. dostępności

Wójt

Zarządzenie 159/2020

Wykonano

2.

Uzyskanie informacji od poszczególnych jednostek o wyborze osób, które będą współpracowały z koordynatorem w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami minimalnych wymogów określonych w ustawie w swoich jednostkach

Koordynator ds. dostępności

 

Korespondencja mailowa

Wykonano

3.

Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Koordynator ds. dostępności

 

Korespondencja mailowa

Wykonano

4.

Szkolenie z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

Referaty merytoryczne

Liderzy dostępności w jednostkach organizacyjnych Gminy

Udział w webinariach, warsztatach, konferencjach  itp. z zakresu tematyki dostępności.

 

Realizacja w całym okresie działania

5.

Przygotowanie Deklaracji dostępności

Zespół ds. dostępności

Referat IT

 

Analiza stanu w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wykonano

6.

Dokonanie analizy stanu obiektów Urzędu Gminy Raszyn pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Koordynator ds. dostępności

Referat IR

Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi oraz publikacja na stronie BIP.

 

 

III 2021

7.

Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Koordynator ds. dostępności

Referaty merytoryczne

Publikowanie tekstów, załączników zapewniających dostępność cyfrową. Podpisywanie linków, grafiki, zdjęć tekstami alternatywnymi.

Realizacja w całym okresie działania

8.

Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Gminy osobom ze szczególnymi potrzebami

Pracownik Biura Rady

Pracownik Referatu IT

Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Rady Gminy.

Realizacja w całym okresie działania

9.

Uwzględnianie trudności osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności oraz realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych.

Koordynator ds. dostępności

Zamówienia publiczne

Referaty merytoryczne

Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1696 z późn. zm.).

 

 

 

Realizacja  w całym okresie działania

10.

Monitorowanie działalności

Urzędu w zakresie wskazanym

w art. 14 ust. 1 ustawy.

Koordynator ds. dostępności

Prowadzenie spotkań

i narad z kadrą

kierowniczą Urzędu oraz

ekspertami zewnętrznymi.

 

Realizacja w całym okresie działania

 11.

Uzyskanie danych zbiorczych

do raportu o którym mowa w

art. 11 ustawy.

Koordynator ds. dostępności

 

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia ich.

wykonano

12.

 

Sporządzenie Raportu o stanie

zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi

potrzebami zgodnie z art. 11

ustawy.

Koordynator ds. dostępności

 

 

 

Wypełnienie formularza opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przekazanie do zatwierdzenia Wójta następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na stronie BIP-u.

wykonano

13.

Przesłanie Raportu o stanie

zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi

potrzebami do organu o

którym mowa w art.11, ust 1

ustawy

Koordynator ds. dostępności

 

 

Przesłanie zatwierdzonego

Raportu do Wojewody.

 

 

wykonano

14.

Wspieranie osób ze

szczególnymi potrzebami

w zakresie dostępności:

- architektonicznej

- cyfrowej

- informacyjno -komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności we współpracy  z komórkami organizacyjnymi

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Stosowanie rozwiązań

mających na celu poprawę

dostępności Urzędu w

szczególności poprzez

usuwanie barier architektonicznych, stosowanie oznaczeń kontrastowych, montaż pętli indukcyjnej, rozpoczęcie procedury zaprojektowania rozbudowy/przebudowy budynku urzędu uwzgledniającego wszystkie wymogi, zapewnienie  informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny,zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność cyfrowaDostosowanie stron internetowych do standardów WCAG 2.1. oraz przestrzeganie  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Informacja  o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego  pliku zawierająca tekst odczytywany maszynowo jak również nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, strony internetowe),

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia (wideodomofon głośnomówiący),

Zapewnienie, osobie  ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej

 

 

 

 

Realizacja w całym okresie działania

15.

Obsługa osób słabosłyszących

Koordynator ds. dostępności

Tłumacz języka migowego

 

 

Dostępność tłumacza języka migowego. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

 

 

 

 

Realizacja w całym okresie działania

16.

Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego.

Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

 

Realizacja w całym okresie działania

17.

Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator ds. dostępności we współpracy z referatami Urzędu

 

 

Ustalenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności:

1) z Funduszu Dostępności
2) z Funduszy Unijnych,
3) z dotacji celowych z budżetu Państwa
4) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

Realizacja w całym okresie działania

18

Opracowanie procedur, wzorów dokumentów dostępnych cyfrowo

Koordynator ds. dostępności we współpracy z referatami Urzędu

Opracowanie dokumentów, opracowanie instrukcji dla urzędników, szkolenie w zakresie stosowania.

Realizacja w 2021 r.

 

 

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Raszyn

Data sporządzenia: marzec 2021

Dokument opracowała: Katarzyna Dombska, Koordynator ds. dostępności

 

 

Zatwierdzam:

 

 

Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn