Raszyn, dnia 19.04.2021r.

OŚGK.6220.22.2020.MM(15)

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 49 i art. 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. – dalej: k.p.a.) w związku z art. 74ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 03.10 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 247, ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a także mając na względzie obowiązek zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego oraz konieczności umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej S1 i studni awaryjnej S2, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę na terenie działki ewidencyjnej nr 82/23 obręb 0020 Wypędy, gmina Raszyn, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.06.2021 r. 

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem tut. organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. –zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.

Ponadto informuję o:

- wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie opinii sanitarnej znak L. dz. NZ.451.11.2021.2658 64 z dnia 11.03.2021r. o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

- wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii znak WA.ZZŚ.5.435.1.63.2021.MS z dnia 29.03.2021r. o nieistnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazaniu na konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy ooś oraz obowiązku działań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy ooś.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt sprawy (email: mmarszalek@raszyn.pl, tel. 22 701-79-10), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn w dniu 19.04.2021r.

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl

w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice