Uchwała Nr XLIV/386/2021

Rady Gminy Raszyn

z dnia 9września 2021 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/176/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XX/176/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 uchwały ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Na wykonanie zadania określonego w ust. 1 przeznacza się w roku 2020 kwotę 243.500,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych), w roku 2021 kwotę 263.611,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset jedenaście złotych) w tym:

  1. kwotę 237.900,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i nagród uznaniowych wraz z pochodnymi za rok 2020 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2019;
  2. kwotę 258.014,50 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czternaście złotych 50/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i nagród uznaniowych wraz z pochodnymi za rok 2021 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2020;
  3. kwotę 5.600,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej w szczególności serwisu urządzeń infrastruktury sieciowej w roku 2020;
  4. kwotę 5.596,50 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć 50/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej w szczególności serwisu urządzeń infrastruktury sieciowej w roku 2021;”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.