Zarządzenie Nr 196/2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 18 listopada 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Raszyn

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (.tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 2 ust. 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 108/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję Komisję Socjalną jako organ opiniodawczy i konsultacyjno-doradczy w sprawach dotyczących dysponowaniem i wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Członkowie Komisji Socjalnej są zobowiązani do zachowania szczególnej poufności przekazywanych przez wnioskodawców danych jak również przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Uzupełnienie składu Komisji Socjalnej następuje w trybie i na zasadach właściwych dla powołania Komisji Socjalnej.

§ 2.

W skład Komisji powołuję:

 1. Alicję Gadowską - Sekretarza Gminy
 2. Annę Danowską - Zastępcę Skarbnika
 3. Kazimierę Pachocką - Inspektora w Referacie Budżetu i Finansów
 4. Marcina Staszewskiego - Głównego Specjalistę w Referacie Kadr i Zarządzania
 5. Annę Wierzbicką - Abramską - Inspektora w Referacie Realizacji Projektów

§ 3.

Do zadań Komisji Socjalnej należy:

 1. opiniowanie projektu Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych;
 2. sporządzanie projektu rocznego planu finansowo - rzeczowego;
 3. wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu;
 4. formalne ocenianie oraz opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń i pożyczek na cele mieszkaniowe;
 5. przedstawianie Wójtowi Gminy do zatwierdzenia propozycji przyznania bądź odmowy udzielenia świadczeń socjalnych, w tym pożyczek na cele mieszkaniowe;
 6. monitorowanie bieżących wydatków.

§ 4.

 1. 1. Ustalenia Komisji Socjalnej są wiążące w obecności co najmniej trzech członków jej składu.
 2. Komisja Socjalna obraduje w razie potrzeb.

§ 5.

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.