Zarządzenie Nr 71/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 13 kwietnia 2022r.

w sprawie planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)         Wójt Gminy Raszyn 
zarządza, co następuje:

§ 1.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gromadzone są na rachunku bankowym o numerze 87 8004 0002 2001 0000 0316 0187 prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Raszynie

§ 2.

Do obsługi wydatków na zadania zlecone realizowane w zakresie udzielonej pomocy obywatelom Ukrainy służy rachunek bankowy o numerze 67 8004 0002 2001 0000 1209 0014 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Raszynie

§ 3.

Plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

Plan finansowy wydatków wyodrębnionego rachunku Pomocy obywatelom Ukrainy zleconych ustawą z dnia 12 marca 2022r., realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania