Załącznik do uchwały nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia   30.06.2015 r.

 

 

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RASZYN

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.  

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

1.      Wszyscy właściciele nieruchomości obowiązani są, do zbierania odpadów z podziałem na następujące frakcje:

1)         niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 - 8,

2)         bioodpadów, odpadów zielonych;

3)         odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne;

4)         zużytych baterii i akumulatorów;

5)         zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6)         mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

7)         zużytych opon;

8)         przeterminowanych leków i chemikaliów.

2.     Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1)         papieru i tektury;

2)         tworzywa sztucznego;

3)         metali;

4)         opakowań wielomateriałowych;

5)         szkła opakowaniowego;

6)         odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

3.     Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić oraz pozbywać się w sposób oraz z częstotliwością określoną w rozdziale czwartym. Rozdział czwarty określa również wymagania obejmujące prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania oraz przyjmowania określonych odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4.     Z zastrzeżeniem zdania drugiego odpady, określone w ust. 1 i 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie się z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 4 mogą być zbierane i gromadzone wspólnie. Częstotliwość odbioru tych odpadów określa rozdział czwarty.

5.     Odpady określone w ust. 1 pkt 1 – 2, 5 – 7, ust. 2 pkt 1 – 6, są odbierane w sposób selektywny bezpośrednio z nieruchomości.

§ 3.

1.         Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2

2.          Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów.

§ 4.

1.         Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1)  niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2)  dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3)  mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2.         Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:

1)  nie spowoduje zanieczyszczania  środowiska  i gromadzenia  powstających  odpadów  w pojemnikach  do tego przeznaczonych;

2)  dotyczy drobnych napraw;

3)  nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;

4)  dotyczy własnych samochodów.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5.

1.         Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1)   pojemniki na odpady o pojemności

2)   pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów (L);

3)   pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów (L);

4)   pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów (L);

5)   pojemniki na odpady o pojemności 360 litrów (L);

6)   pojemniki na odpady o pojemności 550 litrów (L);

7)   pojemniki na odpady o pojemności 660 litrów (L);

8)   pojemniki na odpady o pojemności 770 litrów (L);

9)   pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów (L);

10)kontenery o pojemności 5 m3 (KP 5);

11)kontenery o pojemności 7 m3 (KP 7);

12)kontenery o pojemności 10 m3 (KP 10);

13)kontenery o pojemności 30 m3 (KP 30);

14)pojemniki do gromadzenia odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 120 litrów (L) do 1500 litrów (L);

15)worki z tworzywa sztucznego półprzeźroczystego lub przeźroczystego do gromadzenia odpadu selektywnie zbieranego o pojemności: (60 L, 120 L);

16)kosze uliczne o pojemności od 50 litrów (L) do 70 litrów (L).

2.         Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub pojemników z tworzyw sztucznych.

3.         Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-14 powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

4.         Pojemniki winny być rozmieszczone na nieruchomości, której służą. Pojemniki poddaje się systematycznemu czyszczeniu i myciu. W okresie od 1 kwietnia do 31 października pojemniki należy wyczyścić i umyć przynajmniej dwa razy.

5.         Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione kosze uliczne według potrzeb o minimalnej pojemności 50 L każdy.

§ 6.

1.          Z zastrzeżeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)  od jednej osoby do dwóch osób – w rozmiarze 120 L;

2)  od trzech osób do czterech osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 120 L lub 1 pojemnik 240 L;

3)  od pięciu osób do sześciu osób – w rozmiarze 240 L i 120 L lub 3 pojemniki 120 L

4)  od siedmiu osób do ośmiu osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 240 L każdy;

5)  od dziewięciu osób do dwudziestu osób – w rozmiarze 1100 L;

6)  od dwudziestu jeden osób do czterdziestu osób – w rozmiarze 2 x 1100 L.

2.         W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, według zasad określonych w regulaminie, dopuszcza się wyposażenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, w pojemniki służące do zbierania odpadów zmieszanych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)  od jednej osoby do trzech osób – w rozmiarze 120 L;

2)  od czterech osób do sześciu osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 120 L lub 1 pojemnik 240L;

3)  od siedmiu osób do dziewięciu osób – w rozmiarze 240 L i 120 L lub 3 pojemniki 120 L;

4)  od dziesięciu osób do dwunastu osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 240 L każdy;

5)  od trzynastu osób do trzydziestu osób – w rozmiarze 1100 L;

6)  od trzydziestu jeden osób do sześćdziesięciu osób – w rozmiarze 2 x 1100 L.

§ 7.

Z zastrzeżeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników, w tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 - 6:

1)  papieru i tektury, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych - worki o pojemności do 120 L niezależnie od liczby osób korzystających, w kolorze żółtym;

2)  szkła opakowaniowego - worki o pojemności 60 L niezależnie od liczby osób korzystających; w kolorze białym;

3)  bioodpadów stanowiących odpady komunalne - o pojemności 120 L w kolorze niebieskim - niezależnie od liczby osób korzystających;

4)  odpadów zielonych - worki o pojemności do 120 L, niezależnie od liczby osób korzystających, w kolorze niebieskim; dopuszcza się wystawianie odpadów w postaci powiązanych gałęzi o długości nie większej niż 100 cm i masie nie przekraczającej 20 kg.

§ 8.

1.         Z zastrzeżeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1)  od jednej osoby do czterech osób – w rozmiarze 120 L;

2)  od pięciu osób do ośmiu osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 120 L lub 1 pojemnik 240 L;

3)  od dziewięciu osób do dwunastu osób – w rozmiarze 240 L i 120 L lub 3 pojemniki 120 L

4)  od trzynastu osób do szesnastu osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 240 L każdy;

5)  od siedemnastu osób do czterdziestu osób – w rozmiarze 1100 L;

6)  od czterdziestu jeden osób do osiemdziesięciu osób – w rozmiarze 2 x 1100 L.

2.         W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, według zasad określonych w regulaminie, dopuszcza się wyposażenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, w pojemniki służące do zbierania odpadów zmieszanych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)  od jednej osoby do sześciu osób – w rozmiarze 120 L;

2)  od siedmiu osób do dwunastu osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 120 L lub 1 pojemnik 240L;

3)  od trzynastu osób do osiemnastu osób – w rozmiarze 240 L i 120 L lub 3 pojemniki 120 L;

4)  od dziewiętnastu osób do dwudziestu czterech osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 240 L każdy;

5)  od dwudziestu pięciu osób do sześćdziesięciu osób – w rozmiarze 1100 L;

6)  od sześćdziesięciu jeden osób do stu dwudziestu osób – w rozmiarze 2 x 1100 L.

3.         Dopuszcza się stosowanie innych pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 i 2, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

4.         Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż określona w ust. 1 i 2.

5.         W przypadku trudności w ustaleniu minimalnej pojemności pojemnika służącego do zbierania odpadów na zasadach określonych w ust. 4 przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na nieruchomościach, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów.

6.         Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do innych właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnej pojemności pojemnika służącego do zbierania odpadów komunalnych.

§ 9.

1.         Z zastrzeżeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w innego rodzaju budynkach wielolokalowych minimalną pojemność pojemników i worków służących do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:

1)  papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych ponad każde rozpoczęte dwadzieścia osób w rozmiarze 60 L do zbierania i odbierania odpadów worek w kolorze żółtym lub pojemnik oznaczony kolorem żółtym;

2)  szkła opakowaniowego ponad każde rozpoczęte dwadzieścia osób w rozmiarze 60 L do gromadzenia szkła opakowaniowego – worek w kolorze białym lub pojemnik oznaczony kolorem białym;

3)  odpadów zielonych - o pojemności do 120 L w kolorze niebieskim - niezależnie od liczby osób korzystających

4)   bioodpadów stanowiących odpady komunalne - o pojemności do 120 L w kolorze niebieskim - niezależnie od liczby osób korzystających.

2.         Ustala się stosowanie pojemników na odpady segregowane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o  pojemności:

1)  dla nieruchomości jednorodzinnych – worki o pojemności do 120 L

2)  dla nieruchomości wielorodzinnych – pojemniki o pojemności od 120 L do 1100 L

3.         Ustala się stosowanie pojemników na odpady segregowane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o pojemności:

1)  dla nieruchomości jednorodzinnych – worki o pojemności do 60 L

2)  dla nieruchomości wielorodzinnych – pojemniki o pojemności od 120 L do 1100 L

4.         Ustala się stosowanie pojemników na odpady segregowane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, o pojemności:

1)  dla nieruchomości jednorodzinnych – worki o pojemności do 120 L

2)  dla nieruchomości wielorodzinnych – worki o pojemności do 120 L

§ 10.

1.         Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w tym dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, a także dla właścicieli nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą w budynkach jednorodzinnych, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność:

1)  pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych (niesegregowanych) odpadów z części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

a)  od jednej osoby do pięciu osób – w rozmiarze 60 L;

b)  od sześciu osób do dziesięciu osób – w rozmiarze 120 L;

c)  od jedenastu osób do dwudziestu osób – w rozmiarze 240 L;

2)  pojemników, w tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt 1 - 6, z części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a)                   papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych ponad każde rozpoczęte dwadzieścia osób w rozmiarze 60 L do zbierania i odbierania odpadów – worek w kolorze żółtym lub pojemnik oznaczony kolorem żółtym;

b)                  szkła opakowaniowego ponad każde rozpoczęte dwadzieścia osób w rozmiarze 60 L do gromadzenia szkła opakowaniowego – worek w kolorze białym lub pojemnik oznaczony kolorem białym;

c)                   bioodpadów stanowiących odpady komunalne - o pojemności do 120 L w kolorze niebieskim - niezależnie od liczby osób korzystających;

d)                  odpadów zielonych - o pojemności do 120 L w kolorze niebieskim - niezależnie od liczby osób korzystających.

2. Do właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przepisy § 11 - § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Z zastrzeżeniem § 12 oraz § 13 ustala się, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne minimalną pojemność:

1)             pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzystają, w szczególności pracownicy w liczbie:

a)              od jednej osoby do dziesięciu osób – w rozmiarze 120 L;

b)             od jedenastu osób do dwudziestu osób – w rozmiarze 240 L;

c)              od dwudziestu jeden osób do czterdziestu osób – w rozmiarze 2 x 240 L;

d)             powyżej czterdziestu osób – w rozmiarze 1x1100 L.

2)        pojemnika (w tym worka) przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 – 6:

a)         papieru i tektury, szkła opakowaniowego, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielolomateriałowych:

-  jeżeli z takich pojemników lub worków korzysta nie więcej niż dwadzieścia osób – w rozmiarze 60 L każdy z dwóch pojemników lub worków: jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do gromadzenia szkła opakowaniowego oznaczony kolorem białym i jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do zbierania i odbierania pozostałych rodzajów odpadów (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) oznaczony kolorem żółtym;

-  jeżeli z takich pojemników lub worków korzysta więcej niż dwadzieścia osób - w rozmiarze 120 L każdy z dwóch pojemników lub worków: jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do gromadzenia szkła opakowaniowego oznaczony kolorem białym i jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do gromadzenia pozostałych odpadów zbieranych i odbieranych (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe) oznaczony kolorem żółtym;

b) bioodpadów stanowiących odpady komunalne - pojemnik o pojemności wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1-14 lub worek o pojemności do 120 L niezależnie od liczby osób korzystających;

c)odpadów zielonych - pojemnik o pojemności wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1-14 lub worek o pojemności do 120 L niezależnie od liczby osób korzystających.

§ 12.

Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub hotelarska, minimalną pojemność:

1) pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzystają, w szczególności pracownicy lub klienci w liczbie:

a)   od jednej osoby do dziesięciu osób – w rozmiarze 240 L;

b)  od jedenastu osób do dwudziestu osób – w rozmiarze 2x240 L;

c)   od dwudziestu jeden osób do czterdziestu osób – w rozmiarze 1 x 1100 L;

2)  pojemnika, w tym worka, przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 -5 na każde rozpoczęte dziesięć osób w rozmiarze 240 litrów każdy z dwóch worków (pojemników): jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do gromadzenia szkła opakowaniowego oznaczonego kolorem białym i jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do zbierania i odbierania pozostałych rodzajów odpadów (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) oznaczonego kolorem żółtym;

3)  pojemnik o pojemności wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1-14 lub worek o pojemności do 120 L niezależnie od liczby osób korzystających dla odpadów zielonych;

4)  pojemnik o pojemności wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1-14 lub worek o pojemności do 120 L niezależnie od liczby osób korzystających dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

§ 13.

Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół i szpitali, minimalną pojemność:

1)             pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych instytucji) w liczbie:

a)             od jednej osoby do dziesięciu osób – w rozmiarze 120 L;

b)             od jedenastu osób do dwudziestu osób – w rozmiarze 240 L;

c)             od dwudziestu jeden osób do czterdziestu osób – w rozmiarze 4 x 120 L albo 2 x 240 L;

2)  pojemnika (w tym worka) przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2  oraz § 2 ust. 2 pkt 1 – 6:

a)   papieru  i tektury,  szkła  opakowaniowego, tworzywa sztucznego,  metalu, opakowań wielolomateriałowych:

- jeżeli z takich pojemników lub worków korzysta nie więcej niż pięćdziesiąt osób - w rozmiarze 60 L każdy z dwóch pojemników lub worków: jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do gromadzenia szkła opakowaniowego oznaczonego kolorem białym i jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do zbierania i odbierania pozostałych rodzajów odpadów (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) oznaczony kolorem żółtym;

- jeżeli z takich pojemników lub worków korzysta więcej niż pięćdziesiąt osób - w rozmiarze 120 L każdy z dwóch pojemników lub worków: jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do gromadzenia szkła opakowaniowego oznaczony kolorem białym i jeden worek (lub odpowiedni pojemnik) do gromadzenia pozostałych odpadów zbieranych i odbieranych (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe) oznaczony kolorem żółtym;

b) bioodpadów stanowiących odpady komunalne - pojemnik o pojemności wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1-14 lub worek o pojemności do 120 L niezależnie od liczby osób korzystających;

c)  odpadów zielonych - pojemnik o pojemności wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1-14 lub worek o pojemności do 120 L niezależnie od liczby osób korzystających .

§ 14.

Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1)  w terenie niezabudowanym - 50 L, usytuowane w odległości co najmniej 3 km od kolejnego urządzenia;

2)  w terenie zabudowanym - od 50 L do 70 L usytuowane w odległości co najmniej 1 km od kolejnego urządzenia.

§ 15.

1.         W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 6 - § 13 minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, przepisy te stosuje się odpowiednio, z tym że:

1)  do właścicieli nieruchomości prowadzących ogrody działkowe § 11 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że do odpadów zielonych ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju odpadu na poziomie 1100 L na każde rozpoczęte 20 ogródków w okresie od 1 marca do 30 listopada;

2)  do właścicieli nieruchomości użytkujących nieruchomości w sposób rekreacyjno-wypoczynkowy, w tym do właścicieli domków letniskowych § 11 stosuje się odpowiednio w okresie od 1 marca do 30 listopada.

2.         Przepisy § 6 - § 13 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta większa liczba osób niż zostało określone w tych przepisach.

3.         Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik o większych rozmiarach, jeżeli zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach § 6 - § 13 nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji właściciel nieruchomości obowiązany jest stosować dodatkowe pojemniki, określone w § 5.

4.         Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-8 w przypadku wytworzenia ww. odpadów. Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-8 musi zapewniać swobodne umieszczanie w nich tych odpadów.

§ 16.

1.          Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

2.         Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej jeden raz do roku.

3.         Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17.

1.         Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w pojemnikach i workach w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2.         Z zastrzeżeniem ust. 3 odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 2 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 – 6, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać oraz gromadzić w odpowiednich urządzeniach (pojemnikach, w tym workach). Odpady, o których mowa w zdaniu poprzednim, podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady bezpośrednio z terenu nieruchomości.

3.         Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - 8, zbierać i przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów utworzonych przez gminę. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uprawnieni są również w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 – 6 zbierać i przekazywać je do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w okresie braku odbioru tych odpadów przez podmiot odbierający odpady bezpośrednio z nieruchomości. Wyżej wskazane wymagania obejmujące przyjmowanie przez punkty selektywnego zbierania odpadów dotyczą właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców gminy; w takim przypadku właściciel lub mieszkaniec obowiązany jest wskazać dane nieruchomości i jej właściciela w rozumieniu ustawy o czystości i porządku w gminach, z której pochodzi dany odpad przekazywany do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

4.         Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, kontenery oraz inne urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

5.         Dopuszcza się kompostowanie przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

6.         Właściciel nieruchomości, o którym mowa w § 10 - § 13 zobowiązany jest do pozbywania się z terenu nieruchomości wszystkich rodzajów odpadów komunalnych za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, z którym posiada podpisaną umowę na świadczenie tych usług.

§ 18.

1.         Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z częstotliwością co najmniej:

1)   w przypadku budynków wielolokalowych - raz na tydzień,

2)   w przypadku budynków jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie.

2.         Właściciele nieruchomości o których mowa w § 11 - § 13 obowiązani są do pozbywania się niesegegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz w tygodniu.

3.         Dopuszcza się w przypadku zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych wyposażenie nieruchomości w odpowiednio mniejszą ilość pojemników przy zachowaniu parametrów określonych w niniejszym regulaminie.

§ 19.

Ustala się dla właścicieli nieruchomości następującą minimalną częstotliwość pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

1)  zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów - jeden raz w miesiącu;

2)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

     a) w przypadku budynków jednorodzinnych - jeden raz w miesiącu

b)  w przypadku nieruchomości określonych w § 10 - § 13 - jeden raz w miesiącu

c)   w przypadku budynków wielolokalowych z części zamieszkałych - jeden raz w miesiącu;

3)  szkła opakowaniowe:

a)   w przypadku budynków wielolokalowych - jeden raz w tygodniu,

b)  w przypadku budynków jednorodzinnych i nieruchomości określonych w § 10 –raz na  cztery tygodnie,

c)   w przypadku nieruchomości określonych w § 11- § 13 - raz na cztery tygodnie;

4)  papieru i tektury:

a)   w przypadku budynków wielolokalowych - jeden raz w tygodniu,

b)  w przypadku budynków jednorodzinnych i nieruchomości określonych w § 10 - co dwa tygodnie,

c)   w przypadku nieruchomości określonych w § 11 - § 13 - jeden raz w miesiącu;

5)  opakowań wielomateriałowych:

a)   w przypadku budynków wielolokalowych - jeden raz w tygodniu,

b)  w przypadku budynków jednorodzinnych i nieruchomości określonych w § 10 - co dwa tygodnie,

c)   w przypadku nieruchomości określonych w § 11 - § 13 - jeden raz w miesiącu;

6)  metali:

a)   w przypadku budynków wielolokalowych - jeden raz w tygodniu,

b)  w przypadku budynków jednorodzinnych i nieruchomości określonych w § 10 - co dwa tygodnie,

c)   w przypadku nieruchomości określonych w § 11- § 13 - jeden raz w miesiącu;

7)  odpadów z tworzyw sztucznych:

a)   w przypadku budynków wielolokalowych - jeden raz w tygodniu,

b)  w przypadku budynków jednorodzinnych i nieruchomości określonych w § 10 - co dwa tygodnie,

c)   w przypadku nieruchomości określonych w § 11 - § 13 - jeden raz w miesiącu;

8)  bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w przypadku budynków wielolokalowych i budynków jednorodzinnych:

-  w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz na dwa tygodnie;

-  w okresie od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz w miesiącu;

9)  odpadów zielonych w przypadku budynków wielolokalowych i budynków jednorodzinnych:

-  w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz na dwa tygodnie;

-  w okresie od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz w miesiącu;

10)w przypadku nieruchomości określonych w § 12 odpady komunalne - co dwa tygodnie.

11)opróżnianie koszy ulicznych na drogach publicznych, z parków, przystanków – trzy razy w tygodniu.

§ 20.

1. Właściciele nieruchomości, którzy odprowadzają ścieki do zbiornika bezodpływowego, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 21.

 Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich oraz w zabudowie jednorodzinnej zagospodarowania we własnym zakresie odpadów zielonych w kompostownikach lub w kompostowniach przydomowych.

§ 22.

 Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

§ 23.

1. Zgodnie z częścią VIII „PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI" z rozdziałem 2.3. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 -2023 podmiot odbierający odpady obowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej w wyżej wymienionym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz w uchwale w sprawie wykonania tegoż Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 24.

1.  Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy lub w kagańcu, a psy zaliczone do ras agresywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) na smyczy i w kagańcu. Pies winien być prowadzony w sposób umożliwiający kontrolę nad nim.

2. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i skwerach.

3. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest stały i skuteczny dozór nad zwierzętami.

4. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwierząt, które posiadają.

5. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich mieszkań i posesji.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

§ 25.

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Raszyn zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Rozdział 8.

 Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 26.

1. Deratyzację przeprowadza się na terenach nieruchomości zamieszkanych, wykorzystywanych na cele rolne, wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej w miarę potrzeby z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji:

a)   od 1 kwietnia do 30 kwietnia,

b)   od 1 września do 30 września.

Rozdział 9.

Przepisy końcowe

§ 27.

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Raszyn.

2. Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych niniejszym Regulaminem podlegają odpowiedzialności określonej w przepisach szczególnych.


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który stanowi akt prawa miejscowego.

Treść regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, uwzględnia w szczególności dyspozycję art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), tj. określa wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Ponadto treść regulaminu wskazuje, jaką grupę odpadów przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek odebrać z terenu nieruchomości, a jakie odpady właściciel nieruchomości może przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Treść regulaminu uwzględnia również, w zakresie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Regulamin uwzględnia wymagania co do jego treści zawarte w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w tym przepisie.

Projekt regulaminu został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, który w dniu 19.06.2015 r. wydał pozytywną opinię.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Maciej Stankiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Stankiewicz
Data wprowadzenia:2007-12-06 11:24:47
Opublikował:Maciej Stankiewicz
Data publikacji:2007-12-10 12:09:49
Ostatnia zmiana:2016-02-08 15:09:46
Ilość wyświetleń:24694