Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Raszyn

 

 

§ 1

Regulamin określa zasady dofinansowywania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Raszyn.

 

§ 2

Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć polegających na załadunku, transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych (w szczególności w postaci płyt płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachowe i elementy elewacji budynków, materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych) z jednego obiektu budowlanego.

§ 3

Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne (nie będące przedsiębiorcami - w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) posiadające tytuł prawny (własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie lub inny np. użytkowanie w Rodzinnych Ogrodach Działkowych) do obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn.

 

§ 4

Przez obiekt budowlany należy rozumieć pojęcia określone w Ustawie - Prawo Budowlane.

 

§5

Wymagania formalne dla uzyskania dofinansowania:

 

 1. Złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o dofinansowanie z odpowiednimi załącznikami, których oryginały przedstawiane są do wglądu (druk Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu)
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć:

a) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do obiektu budowlanego oraz zgodności prac budowlanych z przepisami prawa. W przypadku obiektów budowlanych, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwładających (druk Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu), a w przypadku obiektów budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych - potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej altany.

b)      Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (druk Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu).

 1. Wójt Gminy uznaje, że złożony wniosek jest kompletny pod względem formalnym, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje.
 2. Wnioski o dofinansowanie załadunku, wywiezienia i utylizacji wyrobów zawierających azbest w danym roku powinny być składane nie później niż do 15 listopada.
 3. Wszystkie niezbędne formularze dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn, na stronie internetowej Gminy Raszyn oraz Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

§ 6

Tryb przyznawania dofinansowania.

 1. Dofinansowania są przyznawane według kolejności zgłoszenia kompletnych wniosków do wysokości środków zabezpieczonych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. W przypadku braku środków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie nie zostanie przyznane, a złożone wnioski są traktowane jako oczekujące.
 3. Wójt Gminy Raszyn powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania bądź o umieszczeniu na liście wniosków oczekujących w terminie 14 dni.
 4. Wójt Gminy Raszyn powiadamia pisemnie wnioskodawcę o brakach uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku i określa termin ich uzupełnienia.
 5. Wnioski nie uzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania  w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym.

§ 7

Wysokość dofinansowania.

1.      Przy kosztach, realizacji zadań wymienionych w § 2, wynoszących do 2000 zł – nastąpi całkowite pokrycie kosztów.

2.      Przy kosztach realizacji zadań wymienionych w § 2 wynoszących powyżej 2000zł – dofinansowanie wyniesie 2000 zł powiększone o 20% kwoty powyżej 2000 zł.

 

§ 8

Realizacja dofinansowania.

1.      Do udzielenia dofinansowania wymagane jest zawarcie przez Wnioskodawcę umowy cywilnoprawnej z Gminą Raszyn na wykonanie prac polegających na załadunku, wywiezieniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. (wzór umowy jest dostępny w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn).

2.      Przed zawarciem umowy przeprowadzane są oględziny w terenie. Z oględzin sporządza się protokół określający zakres przewidzianych do wykonania prac.

3.      Dofinansowanie  polega na wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy  za wykonanie usługi polegającej na załadunku, wywiezieniu  i utylizacji wyrobów zawierających azbest do wysokości przyznanego dofinansowania. Pozostałą część należnego wynagrodzenia Wykonawcy pokrywa Wnioskodawca. Wykonawca zadania zostanie wskazany przez Wójta Gminy Raszyn w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.

4.      Wnioskodawca w ciągu 14 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania jest zobowiązany do podpisania umowy ze wskazanym przez Wójta Gminy Raszyn Wykonawcą oraz z Wójtem Gminy Raszyn w sprawie udzielenia dofinansowania.

5.      Wykonawca wystawia dwie faktury za wykonanie usługi polegającej na załadunku, wywiezieniu i utylizacji azbestu: jedną fakturę dla Gminy Raszyn w wysokości przyznanego dofinansowania oraz drugą dla Wnioskodawcy w wysokości wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonanych robót pomniejszonego o kwotę przyznanego dofinansowania oraz protokół odbioru końcowego z realizacji zadania.

6.      Przelew środków pieniężnych z tytułu dofinansowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie usługi polegającej na załadunku, wywiezienia i utylizacji wyrobów zawierających azbest wraz z informacją Wykonawcy o uzyskaniu wynagrodzenia należnego ze strony Wnioskodawcy oraz karty przekazania odpadu na składowisko.

7.      Przelew środków pieniężnych następuje na konto Wykonawcy.