Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/31/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

24-08-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Remont ulicy Łagodnej we wsi Rybie w Gminie Raszyn”.

w zakres robót wchodzi:

I  Roboty drogowe:

1.       Frezowanie nawierzchni bitumicznej– 14,00 m2.

2.       Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 132,00 m2.

3.       Krawężnik betonowy wystający 15x30  – 45,00 mb.

4.       Krawężnik betonowy wtopiony 12x25 – 510,00 mb.

5.       Ścieki przy krawężnikowe z 3 rzędów kostki betonowej – 16,50 m2.

6.       Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 – 42,50 mb

7.       Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm -7,50 m2.

8.       Ciąg pieszo jezdny kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej – 1205,00 m2.

9.       progi zwalniające z kostki brukowo betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej – 15,00 m2.

10.    Ustawienie znaków drogowych na słupkach z rur stalowych – 8 szt.

11.    Trawniki z humusem i siewem dywanowym – 190,00 m2.

12.    regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 4 szt.

13.    regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 10 szt.

14.    regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych – 13 szt.

15.    regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych – 1 szt.

II Odwodnienie jezdni:

1.       Wykopy liniowe . – 209,44 m3.

2.       Wymiana gruntu przy zasypce wykopów  - 1 483,38 m3.

3.       Kanał z rur PCV śred. 315 mm – 2,30 mb.

4.       Kanał z rur PCV śred. 200 mm – 2,30 mb.

5.       separator koalesencyjny – 1,00 kpl.

6.       Studzienki ściekowe uliczne o śred. 600 mm – 2,00 szt.

7.       ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 163,00 mb

Gwarancja:

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji na okres 3 lat.

Na wbudowane materiały – gwarancja producenta nie mniej jednak niż 3 lata.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.33.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.11.11.00-9, 5.23.31.42-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 do 15.12.2009 roku

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnezobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

6. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.1/Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 4/- Załącznik Wykonawcy

c)               aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦           nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦           nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 2 /dwa/ zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na remoncie (również cząstkowym), przebudowie i budowie nawierzchni o wartości min. 600.000,00 zł brutto każda  - poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością). – /zał. nr 6/

 

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń oraz będącymi członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

-1 osobą posiadającą uprawnienia sanitarne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy dróg i odwodnienia bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- min. 25 pracownikami (wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi łącznie) – /zał. nr 7/

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.4/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ -  /zał. nr 8/

7.5/ Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ w wysokości co najmniej 400.000,00 zł – /zał. nr 9/ Załącznik Wykonawcy,

7.6/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 400.000,00- /zał. nr 10/ Załącznik Wykonawcy

7.7/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie -/zał. nr 11 – Załącznik Wykonawcy/

7.8/ Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej – /zał. nr 12/

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Mirosław Chmielewski, Katarzyna Borzechowska,
 Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 10:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro ) ( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

100 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. nr 15

Termin składania ofert

14-09-2009      godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2 a

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

14-09-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

24-08-2009Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację istotnych
warunków zamówienia

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont ulicy Łagodnej we wsi Rybie w Gmninie Raszyn”.

 

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  Wójt Gminy Raszyn  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nastąpiły zmiany w załączonym do SIWZ załączniku nr B (przedmiarze robót – „Przebudowa ulicy Łagodnej”) – dodano nowe pozycje przedmiaru robót („Kanalizacja deszczowa”).