Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/46/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

14-12-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Podstawienie 15 zespołów gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Raszyn.”

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie prac   polegających na podstawieniu 15 gniazd pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów i ich opróżnianie z odpadów.

2. Prace obejmują:

-  podstawienie w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Raszyn 13 zespołów gniazd składających się z 4 pojemników oraz dwóch zespołów gniazd z 5 pojemnikami, łącznie 62 pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów,

-  utrzymania w czystości pojemników,

- sukcesywne opróżnianie pojemników z zebranych odpadów

-  utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym pojemników i miejsc, w których stoją (w promieniu

3. Pojemniki będą opróżniane z następującą częstotliwością 1):

                - tworzywa sztuczne 2 razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek)

- papier 1 raz w tygodniu ( dzień wykonania do ustalenia z wyłonionym w drodze    przetargu Wykonawcą)

- szkło 2 razy w miesiącu ( dzień wykonania do ustalenia z wyłonionym w drodze    przetargu Wykonawcą)

4. Jeżeli termin opróżnienia pojemników wypadnie w dniu świątecznym prace powinny    zostać wykonane w najbliższym dniu pracującym.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do interwencyjnego wybrania określonego rodzaju odpadu ze wszystkich gniazd. Zobowiązanie nastąpi poprzez powiadomienie Wykonawcy faksem. Wykonawca ma obowiązek podjęcia działań w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.

1) Terminy opróżniania pojemników na tworzywa sztuczne są sztywne. Co do innych rodzajów odpadów Zamawiający dopuszcza elastyczność terminów w zakresie dnia odbioru – ma być zachowana częstotliwość w tygodniu i miesiącu. Zostanie to ustalone z Wykonawcą, który wygrał przetarg.

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90.50.00.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.10.00-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

Od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2010 r.) do 31.12.2010 r. lub do wyczerpania wszystkich środków

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

6.l/ Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a)            aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ -  /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)  w pkt. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦          nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.2/ Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali w tym okresie, min. 2 /dwóch/ usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie- /zał. nr 4/

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Katarzyna Głodek, Jarosław Kozłowski,  Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-Czwartek w godz. 9.00-15.00 Oraz w Piątek w godz. 9.00-14.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
(po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej: www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

30 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

22-12-2009      godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

Cena ofertowa brutto – waga 100 %.

    Wadium

Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

22-12-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

14-12-2009