URZĄD GMINY W RASZYNIE

 

 

OŚGK.6220.35.2012.SS                                                      Raszyn, dnia  13 grudnia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U .z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn .zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks- postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.101 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wydaniu decyzji nr 234/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału nazwanego „kanałem ulgi dla Kanału Załuskiego” i kanalizacji deszczowej dla odcinka ul. Warszawskiej w miejscowości Rybie i Jaworowa, gmina Raszyn na działkach ewidencyjnych:

·        nr 1607/1, 1607/7, 1607/8, 1607/9, 1607/10, 1607/11, 1617/1 – obręb ewidencyjny nr 15 – Rybie,

·        nr 765/5, 481/11, 480/17, 480/15, 480/8, 481/3, 453, 46 – obręb ewidencyjny nr 7 – Jaworowa.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

·        postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 22 października 2012 r., znak WOOŚ-II.4240.1104.2012.AK, wydającym opinię stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

·        opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, z dnia 21 września 2012 r., znak ZNS.712-3721-298/JZ/12 stwierdzającą odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,

      Strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207 w godzinach: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

      Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa - stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie opublikowano w dniu 13 grudnia 2012 r. przez:

-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

-         umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

-         wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 4 egzemplarze.