Zarządzenie Nr 106

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 24 lipca 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla: Pani Karoliny Kaniewskiej nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2.   W skład komisji wchodzą:

1)      Jolanta Osowiecka                                                             - przewodniczący

      (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę)

2)      Cecylia Michalik                                                                - członek

      (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny)

3)      Hanna Pasterska                                                                 - członek

      (dyrektor szkoły)

4)      Violetta Wieremczuk                                                                      - członek

      (ekspert)

5)      Katarzyna Mściwujewska                                                   - członek

      (ekspert)

3. Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 25.08.2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raszynie, pok. 102, I piętro.

§ 2.

Za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej, ekspertom przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia w wysokości 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto za  postępowanie egzaminacyjne.

§ 3.

Obsługę administracyjno - biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Raszynie.

                                                                               § 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.