obrazek

 

Informacja ze spotkania konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Raszyn. Program Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna.

 

Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Raszynie 30 sierpnia 2016 r. w godzinach 17:00-19:00. W spotkaniu udział wzięło ponad 36 osób: mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu (radni i pracownicy Urzędu Gminy), w tym Andrzej Zaręba - Wójt Gminy Raszyn oraz Michał Kucharski - Zastępca Wójta Gminy. Spotkanie zostało przeprowadzone wspólnie przez Urząd Gminy Raszyn oraz konsultantów ResPublic, wykonawcy Programu Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna.

Spotkanie rozpoczęła p. Krystyna Smolicha wprowadzając w tematykę rewitalizacji i uwarunkowań związanych z opracowaniem Programu. W drugiej części konsultanci ResPublic przedstawili obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, który został wyznaczony na podstawie wskaźników statystycznych oraz wyników badania społecznego.

Następnie otworzono dyskusję, której celem było zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Najwięcej wniosków dotyczyło obszaru rewitalizacji.

Zgłoszone wnioski to:

  • wyłaczenie z obszaru rewitalizacji terenu na którym usytuowany jest Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego, Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ochotnicza Straż Pożarna;
  • rozszerzenie obszaru o tereny położone między al. Krakowską a ul. Godebskiego na całej jej długości;
  • rozszerzenie obszaru o tereny położone na wschód od Al. Krakowskiej. Nie wskazano jednak dokładnej granicy obszaru proponując rozstrzygnięcie tego zagadnienia poprzez dalszą dyskusję społeczną;
  • rozszerzenie obszaru o tereny: Nowe Grocholice, Falenty;
  • rozszerzenie obszaru o cały teren miejscowości Raszyn I i Raszyn II;
  • utworzenie podobszarów rewitalizacji we wszystkich osiedlach i sołectwach gminy, które obejmowałyby przede wszystkim miejsca niebezpieczne dla zdrowia i życia osób. Nie wskazane zostały konkretne lokalizacje.

Jednocześnie w trakcie dyskusji wskazane zostało szczególne znaczenie Alei Krakowskiej jako zasadniczego obszaru rewitalizacji. W uzasadnieniu podkreślono, że Aleja Krakowska jest miejscem reprezentacyjnym, które powinno zostać uporządkowane pod względem przestrzenno-funkcjonalnym tak, by stało się lokalnym centrum życia społeczno-gospodarczego. Wokoło Alei mieszczą się od lat zaniedbane zabytki, stanowiące dziedzictwo kulturowe Raszyna, które należy otoczyć opieką i zaadaptować na potrzeby społeczności lokalnej.

Ponadto wiele uwag dotyczyło kwestii rozwiązania problemów społecznych, zadawano pytania o to, jakimi działaniami będzie można je rozwiązać. W trakcie spotkania wyjaśniono również, że określanie konkretnych działań i projektów będzie przedmiotem następnego etapu prac przy opracowywaniu dokumentu Programu rewitalizacji. Zaproponowano pogłębienie analizy tak, by pokazywała w których miejscach gminy występują największe problemy (np. spadek aktywności gospodarczej czy zmniejszenie liczby ludności). Wiele komentarzy dotyczyło pomysłów i oczekiwań w jaki sposób można zagospodarować Aleję Krakowską, by była bardziej przyjazna dla mieszkańców oraz osób odwiedzających. Przedmiotem dyskusji były również stawy raszyńskie, które stanowią ważny i unikalny potencjał gminy. Zgłoszono pomysł by rezerwat przyrody miał wydzieloną strefę na potrzeby rekreacyjne. Zgłoszono również wniosek aby w dyskusji nad Programem Rewitalizacji wziął udział Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.

Reasumując, Al. Krakowska jest miejscem, które wymaga otwarcia, zagospodarowania przestrzeni, która będzie przyjazna dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących tam działalność. Problematyczne miejsca parkingowe oraz niedobór miejsc rekreacyjnych i oferty dla rodziców z dziećmi zostały ponownie zgłoszone jako realny problem mieszkańców. W trakcie dyskusji wielokrotnie głos zabierali, odnosząc się do wielu zgłaszanych uwag i wniosków, przedstawiciele Urzędu Gminy zajmujące się bezpośrednio Programem Rewitalizacji p. Elżbieta Funo i Krystyna Smolicha. Spotkanie pomimo czasami kontrowersyjnych opinii było bardzo konstruktywne merytorycznie i przebiegało w bardzo życzliwej atmosferze.