obrazek

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Raszyn. Rada Gminy podjęła Uchwałę XXVII/256/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji w dniu 6 października 2016 r. Zakończyło to etap diagnozy, której wyniki zawiera dokument „Diagnoza do Programu Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja społeczna i Terytorialna”. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej - BIP Urzędu Gminy Raszyn. Pozwala to przejść do następnego etapu prac obejmującego opracowanie Programu Rewitalizacji.

W związku z tym
uprzejmie zapraszamy

do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Raszyn”. Program Rewitalizacji to dokument, na podstawie którego gmina będzie planowała cele i zadania, służące podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz zmniejszeniu skali problemów społecznych, przestrzennych oraz innych, które zostały zidentyfikowane w obszarach kryzysowych.

Spotkanie odbędzie się 04.11.2016 r.o godzinie 16.00. w Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn.

Celem spotkania warsztatowego będzie wspólna dyskusja i wypracowanie w gronie głównych interesariuszy Programu Rewitalizacji (mieszkańców, radnych, przedstawicieli Urzędu Gminy i innych instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych) roboczej koncepcji działań, które przyczynią się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Tematyka spotkania warsztatowego:

  • Omówienie tematyki dotyczącej opracowania Programu Rewitalizacji (obszar rewitalizacji, zawartość i sposób sporządzania programu rewitalizacji) - prezentacja.
  • Wypracowanie roboczej koncepcji obejmującej wizję, cele oraz działania programu rewitalizacji - praca warsztatowa.
  • Omówienie wzoru karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - prezentacja.
  • Podsumowanie spotkania.

Państwa znajomość problemów i potrzeb społeczności Gminy Raszyn są dla nas niezwykle cenne. Będziemy wdzięczni za Państwa udział i wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji dla Gminy Raszyn. Zapraszamy wszystkich dla których ważny jest rozwój naszej gminy.