obrazek

Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Raszyn (Al. Krakowska 29a w Raszynie) 17 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00. W spotkaniu udział wzięło 18 osób: mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu (radni i pracownicy Urzędu Gminy), w tym Andrzej Zaręba - Wójt Gminy Raszyn oraz Michał Kucharski - Zastępca Wójta Gminy Raszyn. Spotkanie poprowadzili konsultanci firmy ResPublic, wykonawcy opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna.

W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe formy włączenia interesariuszy w proces opracowania dokumentu oraz przedstawiono główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji (wizja, cele i przedsięwzięcia rewitalizacyjne). Następnie otworzono dyskusję, której celem było zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna.

Zgłoszono następujące wnioski i opinie:

  1. Zapis celów operacyjnych - cele powinny być sformułowane bardziej szczegółowo, obecnie są bardzo szerokie i ogólne, trudne w jednoznacznej interpretacji i ocenie jakie kategorie wpisują się w ramach poszczególnych celów.
  2. Kierunki działań przypisane do celów operacyjnych w niektórych przypadkach są za szczegółowe i nierównomierne, tzn. niektóre z celów opisują w detalach konkretne grupy i przedsięwzięcia, inne są dosyć ogólne. Wnioskowano o weryfikację i ujednolicenie zapisów.
  3. Kierunek działania nr 1 do celu operacyjnego 3.1 - Utworzenie miejsca integracji na terenie podobszarów rewitalizacji - postulat by dodać do tego zapisu informację o miejscach tożsamości lokalnej, integracji międzykulturowej (w tym integrację miejscowej ludności z ludnością napływową).

Zdaniem Wójta Gminy Raszyn ze względu na to, że poziom integracji społecznej jest bardzo zróżnicowany na terenie całej gminy, trudno jest znaleźć jeden „wspólny mianownik” jak poprowadzić działania związane z budowaniem więzi społecznych wśród mieszkańców gminy. Działania muszą być zróżnicowane, a początkiem tego procesu będzie remont budynku Austerii i utworzenie Centrum Integracji Społecznej.

Po raz kolejny w trakcie spotkań z interesariuszami został zaznaczony problem niskiej integracji społecznej, która jest znacząco utrudniona poprzez dominację jednorodzinnej zabudowy w gminie.

  1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne: brakuje przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój lokalny na podstawie lokalnego patriotyzmu, który powinien być świadomie tworzony przez samorząd lokalny oraz podmioty pozarządowe. Poczucie przynależności do miejsca i organizacji społecznej w której się żyje, chęć do podejmowania wyzwań i oparcie w społeczności lokalnej do prowadzenia działalności na rzecz miejsca zamieszkania, powinny być jednym z kierunków procesu rewitalizacji gminy. Gmina Raszyn jest zróżnicowana kulturowo, tutaj osiedla się wiele napływowej ludności, która nie angażuje się w życie społeczne.
  2. Potencjał historyczny nie powinien być budowany na bazie dwóch bitw raszyńskich, potrzebna jest „społeczna, rozwojowa wizja lokalnych relacji społecznych, z których będziemy w przyszłości dumni, to zadanie dla nas wszystkich” - powiedział jeden z uczestników spotkania.
  3. Zgłoszono uwagę związaną z przebiegiem ścieżki rowerowej, umieszczonej w załączniku graficznym przedstawiającym podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.
  4. Uwagi do przedsięwzięcia nr 6. Poprawa funkcjonalności przestrzennej Al. Krakowskiej.

Wątpliwości wzbudził zapis zawężenia ulicy do dwóch pasów; uczestnicy spotkania wyrazili obawy czy trasa nie będzie za wąska i jak wpłynie to na jej przepustowość (możliwe powstawanie korków samochodowych). Wójt Gminy wyjaśnił, że propozycja zawężenia Al. Krakowskiej do dwóch pasów jest związana z kwestią przykrycia rowów przy ulicy oraz budową sieci ścieżek rowerowych i chodników (oraz oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych), ułatwienia dojazdu do lokali usługowych i posesji ulokowanych wzdłuż Al. Krakowskiej (podjazdy i miejsca parkingowe, usunięcie biało-czerwonych słupków ograniczających dojazd do posesji od strony Al. Krakowskiej).