Raszyn, dnia 28.02.2017 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” przyjętego Uchwałą Nr XXIX/277/16 Rady Gminy Raszyn w dniu 24 listopada 2016 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 20/2017 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2 lutego 2017 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:


Lp.


Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2017


Organizacje składające oferty

I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

1.1

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla grup wiekowych seniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.


135 000,00 zł


Klub Sportowy Raszyn


0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”

1.2

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.


250 500 zł


Klub Sportowy Raszyn


101 500 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”

1.3

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.
35 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Łady”

1.4

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.


42 000 zł.


Klub Sportowy Raszyn

1.5

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.
30 000 złKlub Sportowy Raszyn

1.6

Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn.60 000 złKlub Sportowy Raszyn


17 000 zł


Uczniowski Klub Sportowy „Łady”

10 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn

1.7

Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn.


55 000 zł.

Klub Sportowy Raszyn


1.8

Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana.

16 500 złKlub Sportowy
Raszyn


1.9

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie – w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21 na terenie Gminy Raszyn.72 000 zł


Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn