OŚGK.271.39.2017.BL (4)

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/

 

I. Zamawiający:  Gmina  Raszyn

Adres do korespondencji:  ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 701-77-70, faks 701-77-78

1. Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Wykonanie odwodnienia placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej u zbiegu ulic Jutrzenki i Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych na działce o nr ew. 49/1, obręb Dawidy Bankowe - w ramach funduszy sołeckichSołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Falenty Nowe, Sołectwo Podolszyn Nowy”.

  II. Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja głównych wymagań:

Roboty w zakresie odwodnienia obejmują:

Odwodnienie nawierzchni placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przewidziano przez system rur drenarskich podłączonych do kanalizacji deszczowej w ulicy Miklaszewskiego. Odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej będzie realizowane poprzez rurociąg zbierający ścieki z układów drenażowych  do studzienki zbiorczej z kręgów betonowych o śr.

W zakresie robót przy wykonywaniu drenażu przewiduje się budowę:

1. Drenażu z drenów z rur PCV–U o średnicy D-113 mm w oplocie z włókna kokosowego o perforacji 1,5x5,0 mm – długość – 53 m.

2. Przewodu odwadniającego  z rury  PCV – U o średnicy D-200 mm – długość – 24,5 m.

3.Studzienek drenarskich z dwoma wlotami, z osadnikiem, o średnicy DN 315 mm, z pokrywami PP klasy A15 – 6 szt.

4. Studzienki z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 m, z pokrywą PP klasy A 15 – 1 szt.

Wyliczenie i zestawienie planowanych robót stanowi książka przedmiarów – Załącznik nr 1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 2

Opis Techniczny - Załącznik nr 3

 

Realizacja robót

 1. Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem budowlanym dla wszystkich branż wyszczególnionych w Opisie Technicznym z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

2.W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003r. poz. 401).

3. Wymagania technologiczne określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, którą należy przestrzegać w procesie realizacyjnym.

4.Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy.

5.W trakcie prowadzenia robót Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego nadzorującego roboty.

6. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy, odpowiada Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczenia ulic, po których porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń, powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom  oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wiedzy współczesnej, wiedzy technicznej pasa drogowego.

7. Za bezpieczeństwo  ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny jest kierownik robot.

8. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów  zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

9.Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach.

10. Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu na zaplecze robót. Teren zaplecza robót Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

11. Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania urobku.

12.Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy, powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1335).

13. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.

Do obowiązków Wykonawcy robót należy:

1. Prowadzenie robót przez osoby posiadające stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane.

2. Wykonanie trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot wg przepisów BHP.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykopów w sposób uniemożliwiający zniszczenie ogrodzenia.

4. Prowadzenie w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego oraz innych badań i prób wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego nadzorującego roboty.

5. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa budowlanego) oraz uzyskać potwierdzenie przez przedstawiciela zamawiającego nadzorującego roboty na jego wbudowanie.

Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 5 lat gwarancji i min. 5 lat rękojmi na przedmiot umowy t.j. na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego przedmiotu umowy.

 

2.Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg  następujących kodów kodu CPV- 45111240-2

4.Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

6.Realizacja: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2017r.

7. Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca dysponuje:

a) co najmniej 1( jedną) osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej ( pełniącą rolę Kierownika robót),

b) co najmniej 1( jedną) osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( pełniącą rolę Kierownika robót),

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( tj. Dz.U. nr 83, poz.578 z póź. zm.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.  Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego, zał. nr 5

2)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z określeniem 

     zakresu ich uprawnień – zał. nr 6

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącznik Wykonawcy,

5) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonali co najmniej 2 roboty budowlane tożsame w swym zakresie z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na budowie odwodnienia terenów o wartości co najmniej 20.000 zł każda z robót – załącznik Wykonawcy.

2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
        przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Bożena Leczkowska  pod nr tel. (22) 701-79-10, (22) 701-79-15, Faks (22) 701 77 78, -  e-mail: mmarszalek@raszyn.pl., e -mail: bleczkowska@raszyn.pl

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek-piątek w godz. 10-14

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Raszyn, ul. Szkolna 2a, w Kancelarii, pok. nr 15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OŚGK.271.39.2017.BL Wykonanie odwodnienia placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej u zbiegu ulic Jutrzenki i Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych w terminie do dnia 7.11.2017. r. godz. 1100

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.      Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto
za wykonanie/ udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania..

2.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.