Uchwała Nr XLVII/436/17

Rady Gminy Raszyn

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 222,  art. 235,  art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077­)

 

§ 1.

  1. Ustala się dochody w łącznej kwocie     153.383.434 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie                   112.959.708 zł,

b) majątkowe w kwocie                  40.423.726 zł,

                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

 

  1. Ustala się wydatki     w łącznej  kwocie             165.813.434 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie                   102.119.099 zł,

b) majątkowe w kwocie                  63.694.335 zł,

                 zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami  nr 2 i nr 2a.

 

3.       Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.430.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w ust . 2 niniejszego §.                

 

2.  Źródłem finansowania deficytu określonego w ust. 1 będzie emisja obligacji komunalnych w kwocie 12.430.000zł.

3. Ustala się przychody  budżetu w kwocie 20.790.000 zł. pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 20.790.000 zł.

4.  Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.360.000 zł,  z przeznaczeniem na:

a)  spłatę otrzymanych krajowych kredytów w kwocie           900.000 zł,

b) wykupu obligacji komunalnych  w kwocie                       7.000.000 zł.

c) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                                      460.000zł

 

  1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie 3.000.000 zł, w tym  z tytułu:

- zaciąganych kredytów  3.000.000 zł,

 

  1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 20.790.000 zł , w tym:

a)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 8.360.000 zł.

b)      na sfinansowanie deficytu budżetu – 12.430.000zł.

 

  1. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1.      Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  986.641 zł

2.      Ustala się rezerwę celową  w wysokości 295.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

1.       Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 .

 

§  8.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.      Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

   a)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości    

         określonej w §2 ust.5 niniejszej uchwały.

b)  sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek, kredytów i emitowanych obligacji komunalnych do wysokości określonej w §2 ust. 6  niniejszej uchwały,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11.   

1.       Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.