Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 71 /2018
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 11 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237), „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2018” przyjętego Uchwałą nr XLVI/431/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2018” przyjętego Uchwałą nr XLVI/430/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 67/18 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 maja 2018 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji
udzielona przez
Gminę Raszyn na
realizację zadania
w roku 2018

Organizacje
składające oferty

Zad.
Nr 1

Działania na rzecz organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Raszyn –
zorganizowanie wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

25.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka
św. Szczepana w Raszynie

Zad.
Nr 2

Działania na rzecz organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Raszyn –
zorganizowanie wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie

15.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka
św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu

Zad.
Nr 3

Działania na rzecz organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Raszyn –
zorganizowanie wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy.

10.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka
św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Zad.
Nr 4

Działania na rzecz organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Raszyn –
zorganizowanie wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.

10.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka
św. Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.