Raszyn, dnia 24.05.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz § 7 "Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r." przyjętego UchwałąNr XLVI/418/17 Rady Gminy Raszyn w dniu 29 listopada 2017 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 77/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 17 maja 2018 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2018

 

Organizacje składające oferty

I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

1.10

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Organizacja imprezy sportowej "Athletics Camp 2018 - Każdy może zostać mistrzem".

 

 

25 000 zł

 

Fundacja Kamili Skolimowskiej