Ogłoszenie

Wójta Gminy Raszyn

o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.” przyjętego Uchwałą Nr XLVI/418/17 Rady Gminy Raszyn w dniu 29 listopada 2017 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 108/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2018 Organizacje składające oferty
I Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3.1 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry. 12 000 zł Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola”