Raszyn, dnia 19.09.2018 r.

OŚGK.272.6.2018.JK(15)

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022”

    Na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022”
w dniach od 19 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

    Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń oraz w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

    Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu w terminie do dnia 10 października 2018 r.

    Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn lub drogą poczty elektronicznej na adres: ekogeoglob@gmail.com

    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Należy powołać się na znak sprawy: OŚGK.272.6.2018.JK.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń.