Raszyn, dnia 12 maja 2021 r.

ZP.271.1.5.2021.DC(8)

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Przebudowę ul. Łąkowej w gm. Raszyn”

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie o ile procent Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia zakresu Zamówienia (wyłączenia części robót) – par.13 pkt4 wzoru umowy.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zapis par. 13 ust. 4 przyjmuje brzmienie:

„Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części robót lub innych czynności z przedmiotu Umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, z chwilą doręczenia mu zawiadomienia w tym przedmiocie. Ograniczenie zakresu robót nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy. Zawiadomienie stanowi zmianę Umowy w odpowiednim zakresie i stanowi podstawę do zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy. Wyłączenie jest możliwe do czasu zakończenia robót lub innych czynności objętych wyłączeniem.”.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy w par.1 pkt.7 zdania drugiego. Postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający (ustawa Pzp art.433 pkt.3).

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu paragrafu 1 ust.7.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o załączenie uzgodnionych projektów i przedmiarów robót na usunięcie kolizji istniejącego i projektowanego uzbrojenia (dotyczy branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazociągowej) zgodnie z zapisami w SWZ.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający odsyła do zapisu par. 4 ust. 1 pkt.5 projektowanych postanowień umowy.

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dostarczy aktualny i uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu (załączony projekt stracił ważność)?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dostarczy aktualny, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

 

Pytanie nr 5

Czy materiały rozbiórkowe i frez należą do Wykonawcy?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Materiały rozbiórkowe oraz frez będą należeć do Wykonawcy

 

Pytanie nr 6

Czy do poz.52 przedmiaru drogowego należy doliczyć ławę betonową i jeden rząd kostki betonowej gr.8cm?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 52, 22 oraz 23.

 

Pytanie nr 7

Czy w zakres robót wchodzi wymiana gruntu i odwodnienie wykopów? Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót

Zamawiający udziela odpowiedzi

Podczas robót branży sanitarnej przewidziana jest wymiana gruntu. Pozycje zasypanie wykopów w przedmiarach robót. Odwodnienie należy uwzględnić w wycenie robót.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o załączenie planu PZT, na którym będą zaznaczone chodniki i opaski do wykonania. Na podstawie załączonych planów (bez zakreskowanych nawierzchni do wykonania) nie jest możliwe sprawdzenie przedmiaru robót. Jeżeli chodniki i opaski występują tylko przy obrzeżach to ich ilość w przedmiarze robót jest znacznie zawyżona.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie ma możliwości załączenia PZT bez „kreskowania”. Obmiar robót zwykle zaokrąglany jest w górę.

 

Pytanie nr 9

Warunki techniczne do projektowania w zakresie robót sanitarnych wydane przez GPK Eko Raszyn oraz załączona opinia ZUD straciły ważność. Prosimy o załączenie aktualnych dokumentów.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Termin rozpoczęcia robót, zgodnie ze  zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, upływa z dniem 20.06.2021r.

 

Pytanie nr 10

Zjazdy od strony posesji są obramowane opornikiem betonowym. Czym są obramowane zjazdy od strony zieleni? Na planach brak zaznaczonego opornika lub obrzeża. Prosimy o wyjaśnienia,

Zamawiający udziela odpowiedzi

Informujemy, że Wszystkie zjazdy od strony posesji obramowane są opornikami - uwzględnione w przedmiarze robót.

 

Pytanie nr 11

Czy warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5MPa to gotowa mieszanka stabilizacji przywieziona z betoniarni?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Tak mieszankę z gruntocementu należy dowozić gotową z betoniarni.

 

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę mieszanki niezwiązanej z tłucznia betonowego?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Nie przewiduje się zmian w tym zakresie.

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które w najbliżym czasie zostaną udzielone odpowiedzi. Zgodnie z powyższym, zmianiony został termin składania i otwarcia ofert na 18 maja 2021 r.

 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049425/01 z dnia 2021-05-10

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przebudowa ul. Łąkowej w gm. Raszyn

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049425/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-10 08:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00040651/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Ze względu kolejne pytania w postępowaniu, Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 11 na 18 maja

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-05-11 09:00

Po zmianie:

2021-05-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-05-11 12:00

Po zmianie:

2021-05-18 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-06-09

Po zmianie:

2021-06-16

 

 

Raszyn, dnia 6 maja 2021 r.

ZP.271.1.5.2021.DC(6)

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Przebudowę ul. Łąkowej w gm. Raszyn”

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Brak stwierdzenia w projekcie kategorii geotechnicznej.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Na niwelecie brak istniejących sieci, brak projektowanych studni, brak kilometrażu

lokalizacji studni w planie, brak istniejących studni.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na niwelecie (rysunek KD1 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej) przedstawiono istniejące sieci (kolizje), projektowane studnie z kilometrażem. Istniejące studnie na rysunkach PZT (wszystkie branże) i na mapie do celów projektowych.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Brak wartości łuków i odcinków prostych na niwelecie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na niwelecie (rysunek DB.03.01 Profil podłużny) przedstawiono długości odcinków prostych, pikietaże i wartości załamań osi, łuki poziome nie projektowane, pikietaże i wartości łuków pionowych.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie

Na przekrojach poprzecznych brak projektowanych i istniejących sieci z podaniem ich rzędnych

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na przekrojach poprzecznych (branża drogowa) nie przedstawiono projektowanych i istniejących sieci, to nie ta branża. Projektowane i istniejące sieci z rzędnymi w projekcie branży sanitarnej

 

Pytanie nr 5

Wg tabeli 9.4 z katalogu typowych nawierzchni, warstwa mrozoodporna dla KR2 i G4 powinna być z ulepszonego podłoża CBR>20% k> 8m/dobę – czy przyjęte rozwiązanie spełnia te wytyczne?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Projekt został wykonany w 2017 roku. Warstwy konstrukcyjne zostały zaprojektowane zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni grupy nośności G4 do grupy nośności G1 zaprojektowano ułożenie dodatkowych warstw podłoża nawierzchni. Załącznik nr 4 przewiduje ułożenie warstwy gr. 25 cm z gruntów stabilizowanych cementem o RM = 2,5 MPa. Zaprojektowano warstwę grubości 30 cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  C1,5/2?4,0 MPa

 

Pytanie nr 6

Projekt jest datowany na 2017 rok, czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie – proszę o dołączenie do specyfikacji.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zmawiający posiada aktualne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

 

Pytanie nr 7

Brak pikietażu PŁK, KŁK na projekcie zagospodarowania terenu

Zamawiający udziela odpowiedzi

Brak pikietażu PŁK i KŁK na projekcie zagospodarowania terenu ze względu na to, że łuki poziome nie są projektowane.

 

Pytanie nr 8

Projekt zagospodarowania sporządzony na nieczytelnej mapie do celów projektowych, proszę o czytelny rysunek.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na czytelność mapy projektant nie miał wpływu.

 

Pytanie nr 9

Czy droga ma status drogi publicznej? Brak informacji – obawę budzi szerokość jezdni 4.5m, oraz opaska/ chodnik – brak definicji takiego obiektu w WT dla dróg – proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Ulica jest drogą publiczną. Zgłoszenie robót przyjęte bez sprzeciwu (Starostwo Powiatowe). Trudno odnieść się do obaw oferenta o szerokości elementów projektowanych. Poza tym wymiarowanie nie ma wpływu na wycenę robót

 

Pytanie nr 10

Brak oznaczenia lokalizacji przekrojów na PZT – proszę o załączenie właściwych rysunków

Zamawiający udziela odpowiedzi

Właściwe rysunki są załączone. Przekroje poprzeczne (rys DB.06.01-06), opisana lokalizacja/pikietaże. Przekroje normalne rys DB.04.01-02), opisana lokalizacja/pikietaże.

 

Pytanie nr 11

Brak rzędnych projektowanej niwelety – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Właściwe rysunki są załączone. Profil podłużny (rysunek DB.03.01), opisane rzędne projektowane i istniejące

 

Pytanie nr 12

Czy pod ławą krawężnika należy wykonać podsypkę z piasku? Czy beton ma być układany bezpośredni na gruncie? Jeśli na piasku to proszę o załączenie właściwych rysunków

Zamawiający udziela odpowiedzi

Właściwe rysunki są załączone. Przekroje normalne (rys DB.04.01-02), opisana konstrukcja ław i krawężników. Na rysunku nie ma podsypki piaskowej pod ławą. Ława nie jest układana na gruncie (patrz rysunek).

 

Pytanie nr 13

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy zapewnić skrajnię od tablicy znaku drogowego umieszczonego w pasie drogowym?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Skrajnie znaków będą wyglądały w sposób podobny jak na sąsiednich ulicach.

 

Pytanie nr 14

Czy przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty ziemne związane z korytowaniem, profilowaniem i stabilizacją podłoża?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty ziemne.

 

Pytanie nr 15

Czy studnie mają w być wyposażone w stopnie włazowe jeśli tak to jakie - proszę o opis.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Studnie mają być wyposażone w stopnie włazowe. Stopnie włazowe stalowe w otulinie z tworzywowej z profilowaną antyoblodzeniową powierzchnią, kolor odblaskowy lub punkty .odblaskowe. Klasa I wytrzymałości, typ D. Zgodne z PN-EN 13101:2005, DIN 19555.

 

Pytanie nr 16

Brak opisów rur, studzienek i współrzędnych na PZT branży sanitarnej – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Właściwe rysunki są załączone. Profile podłużne, schematy studni (rysunek KD1, KD2, KD3, KD4, KD5) DB.03.01), opisane rury i studzienki, rzędne projektowane. Podanie współrzędnych na PZT na mapie analogowej nie ma sensu (czytelność mapy). Wytyczenie studzienek w terenie można zrobić w oparciu rysunki w formacie dwg (etap wykonawstwa). Nadal jednak mapa do celów  projektowych jest analogowa ze wszystkimi jej wadami.

 

Pytanie nr 17

Na profilu kanalizacji deszczowej brak podanych rzędnych wierzchu i zagłębienia studni – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Właściwe rysunki są załączone. Profile podłużne (rysunek KD1, KD2), podane rzędne projektowane włazów studni, rzędne dna kanałów (wiąże się z zgłębieniem studni – proste obliczenie), rzędne podłączenia przykanalików do studni rewizyjnych.

 

Pytanie nr 18

Projekt zagospodarowania terenu” pojawia się w różnych tomach i przedstawia różny zakres prac - proszę o załączenie kompletnego projektu zagospodarowania dla przedmiotowej inwestycji zawierającej cały zakres prac przewidzianych w zamówieniu.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Dokumentacja projektowa zawiera kilka branż, które się uzupełniają. Nie był wykonywany projekt zagospodarowania terenu wielobranżowy. Na analogowej mapie do celów projektowych byłby nieczytelny.

 

Pytanie nr 19

Na profilach kanalizacji brak zaznaczonych skrzyżowań z sieciami znajdującymi się w terenie – czy Zamawiający potwierdza że brak jest takich skrzyżowań.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na profilach kanalizacji przedstawiono istniejące sieci (kolizje)

 

Pytanie nr 20

Mapa do celów projektowych jest nieczytelna – nie pozwolą jednoznacznie zapoznać się ze stanem istniejącym, brak uwidocznionej sieci elektroenergetycznej  i teletechnicznej w jaki sposób te sieci są połączone do sieci i jak przebiegają? – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na czytelność mapy projektant nie miał wpływu. W 2017 ośrodek geodezyjny w starostwie dysponował tylko takimi materiałami.

 

Pytanie nr 21

Brak uwzględnienia czasowej organizacji ruchu w przedmiarze?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Brak uwzględnienia czasowej organizacji ruchu w przedmiarze. Zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy, koszty uzgodnienia i  wdrożenia czasowej organizacji ruchu oraz jej utrzymania, leżą po stronie Wykonawcy.

 

Pytanie nr 22

Brak w kosztorysie skropienia i oczyszczenia warstwy podbudowy – proszę o załączenie właściwego przedmiaru.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Nie planowane jest skropienie podbudowy pod warstwy nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

 

Pytanie nr 23

Czy projekt branży sanitarnej posiada uzgodnienie w ZWIK – proszę o załączenie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Projekt branży sanitarnej posiada warunki do projektowania i zatwierdzenie z EKO RASZYN i gminy Raszyn.

 

Pytanie nr 24

Proszę o załączenie protokołu ZUD z załącznikami graficznymi – brak w projekcie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dysponuje protokółami ZUD z załącznikami graficznym.

 

Pytanie nr 25

Czy w kosztorysie uwzględnić bloki oporowe pod hydranty - – proszę o załączenie właściwego przedmiaru.

Zamawiający udziela odpowiedzi

W kosztorysie uwzględnić bloki oporowe hydrantu, roboty wykonać zgodnie z rysunkiem W8 Schemat zabudowy hydrantów Hp4 i Hp8. Na rysunkach PZT2 Szkic sytuacyjny - wodociąg oznaczono bloki oporowe.

 

Pytanie nr 26

Na rysunku wodociągu brak taśmy oznacznikowych – czy wykonawca ma to ująć w wycenie jeśli tak – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

W kosztorysie uwzględniono oznakowanie trasy wodociągu poz. 13 d.2. budowa sieci wodociągowej i sanitarnej.

 

Pytanie nr 27

Na niwelecie brak istniejących sieci, brak projektowanych studni, brak kilometrażu lokalizacji studni w planie, brak istniejących studni.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Profile podłużne (rysunek KD1, KD2), przedstawiono istniejące sieci (kolizje). Opisane rury i studzienki, rzędne projektowane, pikietaże studni.

 

Pytanie nr 28

Czy załomy przyłączy realizowane będą przez zagięcie czy przez kształtki elektrooporowe ?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi EKO-RASZYN. Szczegóły   w opisach na rysunku PZT2 Szkic sytuacyjny – wodociąg, opis techniczny.

Pytanie nr 29

Brak szczegółu umieszczenia trójnika, kolana z blokiem oporowy, – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonać zgodnie z opisami na rysunkiem PZT2 Szkic sytuacyjny – wodociąg i rysunkiem W5 Schemat montażowy węzła W42.

 

Pytanie nr 30

W przedmiarze nie uwzględniono wszystkich wskazanych w projekcie elementów żeliwnych proszę o załączenie właściwego przedmiaru.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Roboty wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi EKO-RASZYN oraz opisami na rysunku PZT2 Szkic sytuacyjny – wodociąg (przedstawiono szczegółowe rozwiązania z rodzajami materiałów) – uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

 

Pytanie nr 31

Czy nie projektuje się bloków oporowych przy załomach i rozgałęzieniach wodociągu ?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Lokalizacja bloków oporowych na rysunku PZT2 Szkic sytuacyjny – wodociąg. Przykład, opis z rysunku: Z1 zmiana kierunku kąt 162o, kolano segmentowe zgrzewane  doczołowa, blok oporowy.

 

Pytanie nr 32

Brak pełnego osprzętu do zasuw liniowych takich jak obudowa teleskopowa czy skrzynka – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Roboty wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi EKO-RASZYN, opisami na rysunku PZT2 Szkic sytuacyjny – wodociąg i opisem technicznym. Ewentualny brakujący osprzęt uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

 

Pytanie nr 33

Na profilach przyłączy wodociągowych widoczne są załamania – brak ich opisu oraz określenia rzeczywistego pochylenia poszczególnych odcinków – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Przyłącza wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi EKO-RASZYN (opisano co robić w wypadku kolizji). Nie ma technicznych możliwości pokazania projektowanych załamań i pochyleń ponieważ każdorazowo lokalizację przyłącza należy uzgodnić z właścicielem przyłączanej nieruchomości (zalecenie EKO-RASZYN).

 

Pytanie nr 34

Na niwelecie brak istniejących sieci, brak projektowanych studni, brak kilometrażu lokalizacji studni w planie, brak istniejących studni.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na profilach kanalizacji przedstawiono istniejące sieci (kolizje). Opisane rury i studzienki, rzędne projektowane, pikietaże studni.

 

Pytanie nr 35

Na rysunkach brak wartości łuków i odcinków prostych na niwelecie proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na niwelecie (rysunek DB.03.01 Profil podłużny) przedstawiono długości odcinków prostych, pikietaże i wartości załamań osi, łuki poziome nie projektowane, pikietaże i wartości łuków pionowych.

 

Pytanie nr 36

Na profilach sieci wodociągowej naniesiono rury ochronne 100mm brak informacji w opisie gdzie należy je  stosować  i z jakiego powinny być materiału, brak określonych parametrów.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Lokalizacja oraz materiał na rury osłonowe w opisie technicznym.

 

Pytanie nr 37

Proszę o opisanie elementów drogi za pomocą kilometrażu – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na niwelecie (rysunek DB.03.01 Profil podłużny) przedstawiono długości odcinków prostych, pikietaże i wartości załamań osi, łuki poziome nie projektowane, pikietaże i wartości łuków pionowych. PIKIETAŻE WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW. Na pzt też wszystkie elementy mają kilometraż, początek opracowania, koniec opracowania, zjazdy, furtki, studzienki ściekowe. Co jeszcze potrzebne.

 

Pytanie nr 38

Proszę na profilu podłużnym nanieść zjazdy indywidualne – nowe i istniejące, wpusty i inne elementy drogi podać ich kilometraż początków, końców, środków łuków pionowych i poziomych podać ich kilometraż. – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Rysunki są załączone (profile podłużne) i są zaznaczone WSZYSKIE wskazane w zapytaniu elementy.

 

Pytanie nr 39

Na przekrojach poprzecznych proszę o podanie odległości między punktami charakterystycznymi – proszę o załączenie właściwych rysunków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Każdy przekrój poprzeczny posiada pikietaż (lokalizację), przekroje normalne są ponumerowane i opisane pikietażem. Nie będę podawał odległości pomiędzy przekrojami.

 

Pytanie nr 40

Proszę o załączenie warunków technicznych dla sieci wodociągowej i kanalizacji wydanych przez ZWIK.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający udostępnia warunki techniczne dla sieci wodociągowej i kanalizacji wydanych przez ZWIK.

 

Pytanie nr 41

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VII pkt. 7.2.4. SWZ w zakresie posiadanego doświadczenia, jeśli Wykonawca wskaże dwie roboty budowlane, z których jedna polegała na rewitalizacji parkingu wraz z podbudową z kostki granitowej oraz odwodnieniem parkingu o łącznej wartości ponad 800 000,00 zł brutto?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z warunkiem udziału w postepowaniu, określonym w pkt. 7.2.4 SWZ wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu 5 lat wykonał min. 2 roboty budowlane polegające na budowie /rozbudowie /przebudowie dróg/ placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z wykonaniem odwodnienia lub siecią kanalizacji sanitarnej lub siecią wodociągową o łącznej wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto.

Zatem, warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane, w których wykonano łącznie wymienione czynności.

 

 

 

 

2021/BZP 00040651/01

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Przebudowa ul. Łąkowej w gm. Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa ul. Łąkowej w gm. Raszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6e90e76-a683-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040651/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26 14:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001246/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.9 Przebudowa ul. Łąkowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.raszyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.raszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w pkt. XII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Przebudowa ul. Łąkowej w gm. Raszyn” znak: ZP.271.1.5.2021.DC, prowadzonym w trybie podstawowym, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2021.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Łąkowej w gm. Raszyn. Przebudowa nawierzchni ulicy Łąkowej, obejmuje swoim zakresem odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, opasek i chodników oraz zjazdów indywidualnych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Do zakresu przedmiotu zamówienia, należy również: budowa kanalizacji deszczowej, budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z wykonaniem przyłączy (w zakresie pasa drogowego) a także wykonanie robót tymczasowych i prac im towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został opisanych w dokumentacji projektowej odpowiednio dla każdej z branż, w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarach robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).Zakres w/w robót może dotyczyć wykonania robót ziemnych, rozbiórkowych, brukarskich, podbudowy z kruszywa, odwodnienia. W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparte na: - danych wyjściowych do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku,- cenach materiałów i sprzętu, które nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu,- nakładach robocizny i nakładach rzeczowych z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%Okres gwarancji – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej a) w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał roboty, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, tj.:- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie /rozbudowie /przebudowie dróg/ placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z wykonaniem odwodnienia lub siecią kanalizacji sanitarnej lub siecią wodociągową o łącznej wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) każda z robót; b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej:- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy), zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego ) . - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego ) .W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w pkt. 8.1 SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;2. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);3. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr4do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – którego wzór stanowi Załącznik 4a.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.2. pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,3. W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi/ roboty budowlane wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców- załącznik Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

rodzaj i zakres zmian umowy został określony w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.

95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, do negocjacji zostaną zaproszeni trzej wykonawcy, których oferty nie zostaną odrzucone i którzy otrzymają największą sumę punktów, przyznaną wg kryteriów określonych w SWZ. 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu będzie mniejsza niż trzech, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji. W przypadku gdy kilku wykonawców uzyska liczbę punktów na pozycji najdalej trzeciej, zostaną oni wszyscy zaproszeni do negocjacji