Znak sprawy: IRD.271.9.2.2021.DR(2)                                                             

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

1. Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej/i lub/sanitarnej przy realizacji zadania:

Przebudowa ulicy Łąkowej w gm. Raszyn”

2.  Wartość szacunkowa zamówienia:

netto    35 821,50 PLN

                                                brutto   44 060,44 PLN

wysokość podatku VAT 23%

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do  wykonawców pismem znak IRD.271.9.2.2021.DR,
z dnia 31.05.2021r. za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.06.2021 g.12:00 wpłynęły do siedziby Urzędu Gminy, następujące oferty:

 

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Uwagi

1

DROGA Grażyna Lendzion

Ul. Jana Cybisa 6 lok. 38

02-784 Warszawa

Branża drogowa – 13 500,00zł

 

 

W załączeniu złożone oferty.

 

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- Branża drogowa:

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, którą wybrano.

Nazwa Wykonawcy/adres:                       DROGA Grażyna Lendzion

      Ul. Jana Cybisa 6 lok. 38, 02-784 Warszawa

Cena brutto – 13 500,00 zł.,

Termin realizacji – 7 (siedem) miesięcy od podpisania umowy

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

- Branża sanitarna:

Nie wpłynęła żadna oferta dla tej części zadania.

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

1)       Dominik Rayzacher