Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087693/01 z dnia 2021-06-18

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Roboty budowlane

 

Budowa strażnicy OSP we wsi Dawidy, gmina Raszyn

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.raszyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa strażnicy OSP we wsi Dawidy, gmina Raszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfe551f0-b240-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087693/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18 12:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001246/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa Strażnicy OSP w Dawidach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051133/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2021.DC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5634782,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Dawidy, na działce nr ew. 91, 93/2 gmina Raszyn wraz z instalacją elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacją deszczową, oświetleniem zewnętrznym, wentylacją mechaniczną, zbiornikiem na wodę opadową, placem zabaw masztami i zagospodarowaniem terenu oraz rozebranie budynku murowanego. Na realizację zadania składa się wykonanie obiektu składającego się z części dwukondygnacyjnej biurowo-socjalnej wraz z sanitariatami, szatniami, korytarzem, salą wielofunkcyjną, pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz części jednokondygnacyjnej garażowej – garaż dla samochodów gaśniczych wraz z kotłownią, pomieszczeniami sprzętu, konserwatora i dowodzenia. W ramach zadania należy wykonać również instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, kanalizację deszczową, oświetlenie zewnętrzne, wentylację mechaniczną i klimatyzację, monitoring oraz instalację alarmową, zbiornik na wodę opadową, plac zabaw oraz maszty wraz z zagospodarowaniem terenu. W/w roboty należy wykonać zgonie z załączonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, STWiORB oraz opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45262300-4 - Betonowanie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/ cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5685332,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8200894,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5685332,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe "Izolbud" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8220004688

7.3.3) Ulica: Dominikańska 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-738

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5685332,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy