Umowa nr 272.20.IR.2021  zawarta w dniu 26.07.2021 r.

 

Wykonawca Albert Śpiewakowski  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AS BUD ALBERT ŚPIEWAKOWSKI z siedzibą w 03-134 Warszawie przy ul. Ciołkosza 2 lok 41

 

Temat : Modernizację placu zabaw na terenie Przedszkola nr 1 przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie-etap I

Termin : Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy w ciągu:

1.            2 tygodnie od daty zawarcia umowy – przeniesienie urządzeń zabawowych z placu zabaw przy ul. Górnej w Dawidach na teren przedszkola przy ul. Pruszkowskiej 21 c, tj. do dnia 09.08.2021 r.

2.            5 tygodni od daty zawarcia umowy - wykonanie wszystkich robót związanych z przeniesieniem i montażem urządzeń zabawowych oraz wykonaniem nawierzchni, tj. do dnia 30.08.2021 r.

Całkowite umowne wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy: 48 000,000 zł brutto ( słownie: czterdzieści osiem tysięcy zł.).