UCHWAŁA NR XLIV/377/2021

RADY GMINY RASZYN

z dnia 9 września 2021 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 19 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po zaopiniowaniu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§  1.

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2.

Uchyla się uchwałę nrXIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmienioną uchwałą nr XXII/194/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2020 r. oraz uchwałą nr  XXXIII/282/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 października 2020 r.

 

§  3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§  4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.