Uchwała Nr XLIV/387/2021

Rady Gminy Raszyn

z dnia9 września 2021 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raszyn na rok szkolny 2021/2022

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Paragraf 1 Uchwały nr XLII/360/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raszyn na rok szkolny 2021/2022 otrzymuje brzmienie:

 

„Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Raszyn na rok szkolny 2021/2022, w następującej wysokości:

  1. benzyna –  5,79 zł
  2. olej napędowy  – 5,51 zł
  3. autogaz LPG – 2,68 zł”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.