Raszyn, dnia 7 grudnia 2021 r.

ZP.271.1.32.2021.IW(4)

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i/lub elektrycznej dla „Budowy Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące zapisów projektowanych postanowień umowy, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

§ 7 ust. 2: W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach: na jakiej podstawie i personalnie decyduje o naliczeniu kar z ramienia UG ?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Podstawą naliczania kar będą sytuacje związane z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy. Informacja jest przekazywana do pracownika merytorycznego. Decyzję podejmuje Pan Wójt po zasięgnięciu opinii prawnej.

 

Pytanie nr 2

§ 7 ust. 2 pkt 1: za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora lub odstąpienie od umowy przez Inspektora w wysokości 20%  10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy ( ile procent w przypadku z winy Zamawiającego ?)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Nie przewidziano kary w przypadku odstąpienia z winy Zamawiającego, Brak zgody na zmniejszenie % kary.

 

Pytanie nr 3

§ 7 ust. 2 pkt 2: za każdorazowy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 500 zł brutto, przy czym przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie naruszenia prawa i postanowień niniejszej umowy, a zwłaszcza brak ustosunkowania się (poprzez wpis do Dziennika budowy) w ciągu  24 godzin w dniu roboczym od powiadomienia przez wykonawcę robót o fakcie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. (jaka forma powiadomienia w podczas trwania pandemi korona wirusa ?)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Pytanie nie odnosi się do opisanej sytuacji.

 

Pytanie nr 4

§ 7 ust. 2 pkt 3: za każdorazowy przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę osób (jeżeli dotyczy) przy realizacji zamówienia  w wysokości 5 000,00 zł za każdą osobę.( a umowa –zlecenie ?)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Nie w każdym przypadku kara będzie miała zastosowanie, dotyczy to sytuacji w których obowiązek zatrudnienia wynika z kodeksu pracy.

 

Pytanie nr 5

§ 7 ust. 2 pkt 4: za każdorazowy przypadek nie zgłoszenia Podwykonawców o których mowa w § 8 w  wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. (nie dotyczy inspektora)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Brak zgody.

 

Pytanie nr 6

§ 7 ust. 2 pkt 5: za każdorazowy przypadek z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. (nie dotyczy inspektora)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Brak zgody.

 

Pytanie nr 7

§ 7 ust. 2 pkt 6: W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, Inspektor zapłaci karę w wysokości 500,00 zł brutto.( a jak będzie chory na covid ?)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Będzie to okoliczność wyłączająca, pod warunkiem wykazania tego przez Wykonawcę.

 

Pytanie nr 8

§ 7 ust. 2 pkt 7 : W przypadku braku obecności w przeglądach technicznych zgodnie z § 9 ust. 3 umowy, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, Inspektor zapłaci karę w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy brak obecności. ( a jak umrze w tym czasie to też zapłaci ?)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wówczas zobowiązanie umowne wygasa.

 

Pytanie nr 9

§ 7 ust. 2 pkt 8 : W wysokości 2.000,00 zł. za każdorazowy brak zmiany umowy podwykonawczej na żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca nie dokona zmiany wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w par. 11 ust 4.( nie dotyczy inspektora)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Brak zgody na zmianę.

 

Pytanie nr 10

§ 7 ust. 3: Inspektor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. ( nie wyraża zgody bo to nie zgodne z prawem )

Zamawiający udziela odpowiedzi

Brak zgody na zmianę, zapis zgodny z przepisami.

 

Pytanie nr 11

§ 7 ust. 4: Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakiej mogą dochodzić strony nie może przekraczać 50 % wynagrodzenia.( nie zgodne z prawem może być max 30%)

Zamawiający udziela odpowiedzi

Brak zgody na zmianę.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy Projektowanych postanowień umowy oraz SWZ nie ulegają zmianie.

 

 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postepownaiu wpłynęły pytania, na które w najbliższym czasie zostaną udzielone odpowiedzi.

 

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

Termin składania ofert: 14-12-2021 r godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 14-12-2021 r godz. 10:00

 

WAŻNE:

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wraz ze zmianą terminu składania ofert, zmienia się termin związania ofertą. Zamawiający zmienia więc Formularz ofertowy.

 

 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00298760/01 z dnia 2021-12-03

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i/lub elektrycznej dla „Budowy Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: [1]/BZP 00298760/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 13:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00285710/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-12-07 09:00

 

Po zmianie:

2021-12-14 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2021-12-07 10:30

 

Po zmianie:

2021-12-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 2022-01-05

 

Po zmianie:

2022-01-12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285710/01 z dnia 2021-11-26

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i/lub elektrycznej dla „Budowy Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i/lub elektrycznej dla „Budowy Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7d8558b-4e9c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285710/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26 11:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001246/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.bip.raszyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.raszyn.pl; https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal; zam.publ@raszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone zostały w pkt. XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 70178-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i/lub elektrycznej dla „Budowy Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie” znak: ZP.271.1.32.2021.IW, prowadzonym w trybie podstawowym, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.32.2021.IW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi (udział w przeglądach) – waga kryterium 20%

Doświadczenie inspektora – waga kryterium 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi (udział w przeglądach)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi (udział w przeglądach) – waga kryterium 20%

Doświadczenie inspektora – waga kryterium 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi (udział w przeglądach)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiednio dla każdego z zadań, na które składana jest oferta, tj.: w przypadku składania oferty na zadanie nr 1: Inspektorem nadzoru robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie w/w uprawnień na stanowisku kierownika budowy lub robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją (na jednym z w/w stanowisk) co najmniej dwóch zakończonych w przeciągu ostatnich pięciu lat obiektów kubaturowych spełniających następujące parametry: a. Kubatura budynku min. 4 000 m3 (każdy), b. Wartość brutto robót branży sanitarnej min. 500 000,00 zł (każda), c. Wymagane instalacje w obiekcie: - Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna w postaci central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych o łącznej wydajności co najmniej 3 000 m3/h, Kotłownia gazowa z kondensacyjnymi kotłami o łącznej mocy znamionowej co najmniej 50 kW, przygotowaniem c.w.u. i c.t. na potrzeby central wentylacyjnych.

W przypadku składania oferty na zadanie nr 2: Inspektorem nadzoru robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie w/w uprawnień na stanowisku kierownika budowy lub robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją (na jednym z w/w stanowisk) co najmniej dwóch zakończonych w przeciągu ostatnich pięciu lat obiektów kubaturowych spełniających następujące parametry: a. Kubatura budynku min. 4 000 m3 (każdy), b. Wartość brutto robót branży elektrycznej min. 400 000,00 zł (każda), c. Wymagane instalacje w obiekcie: - Elektryczne – oświetlenia i gniazd, Niskoprądowe w tym: teletechniczne, teleinformatyczne, p.poż., monitoring i instalacja sygnalizacji włamania i napadu, - Instalacje fotowoltaiczne. Zamawiający wymaga wyżej określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ. 3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ – odpowiednio dla poszczególnych zadań, na które składana jest oferta, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca składa na wezwanie na dalszym etapie postępowania).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – którego wzór stanowi Załącznik 4a.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania. 2. Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy, 3. W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie czynności wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców załącznik Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian umowy określony został w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05