Raszyn, dnia 13.05.2022r.

OŚGK.6220.1.2022.MM(12)

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 49 i art. 10, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn,

zawiadamia Strony

- o zebranym materiale dowodowym i zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek Inwestora: spółki Project Management Predevelopment Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno - biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 20/3, 20/4, 20/6, 21/3, 21/4, 21/6, 23, 22/2, 24, 25/1, 25/2, 25/5, 25/4, 27, 26, 28, 29, obręb Janki, gm. Raszyn, powiat pruszkowski, woj. maz.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Szkolnej 2a, w godzinach urzędowania (pn. 8.30-17.30, wt-czw. 8:30-15:30, pt. 8.30-13.30) w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, w terminie 7 dni od dnia doręczenie. Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu– wejście główne. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+22 701-79-10, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: mmarszalek@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Ponadto informuję o:

- wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia z dnia 06.04.2022r. znak WOOŚ-I.4220.356.2022.ML o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, natomiast konieczności określenia w decyzji warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

- wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu opinii z dnia 04.05.2022r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.102.2022.PD o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz konieczności określenia w decyzji warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz działań  o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. od dnia 08.03.2022r.), nie wydał opinii i zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. –zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt sprawy (email: mmarszalek@raszyn.pl, tel. 22 701-79-10), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

 

Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Raszyn w dniu 13.05.2022r.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49kpa
  2. Pełnomocnik Inwestora – Project Management Predevelopment Sp. z o.o.
  3. A/a.

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl

w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.