Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/12/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

07-04-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Raszyn”

z podziałem na zadania (części)

Zadanie nr 1  - część 1

turnus 14-dniowy w okolice Morza Bałtyckiego lub Mazur: rejon – województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie;

w terminie od 4 lipca do 17 lipca 2009 r.*

wiek uczestników: 7 - 16 lat,

liczba uczestników w każdym turnusie: po 90 uczestników plus bezpłatnie 7 osobowa kadra (kierownik kolonii, 6 opiekunów) **,

pielęgniarka na stałe i lekarz na wezwanie zatrudniony przez Wykonawcę usługi na potrzeby kolonii,

ratownik,

wyżywienie: 4 razy dziennie (dzienna stawka żywieniowa min.20 zł) + prowiant na drogę powrotną,

transport: autokar kl. LUX,

ubezpieczenie uczestników i kadry (NW),

Zadanie nr 2  - część 2

turnus 14-dniowy w okolice Morza Bałtyckiego lub Mazur: rejon – województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie;

w terminie od 18 lipca do 31 lipca 2009 r.*

wiek uczestników: 7 - 16 lat,

liczba uczestników w każdym turnusie: po 90 uczestników plus bezpłatnie 7 osobowa kadra (kierownik kolonii, 6 opiekunów) **,

pielęgniarka na stałe i lekarz na wezwanie zatrudniony przez Wykonawcę usługi na potrzeby kolonii,

ratownik,

wyżywienie: 4 razy dziennie (dzienna stawka żywieniowa min.20 zł) + prowiant na drogę powrotną,

transport: autokar kl. LUX,

ubezpieczenie uczestników i kadry (NW),

 

 

Wymagania dotyczące organizacji pobytu:

 

-    ośrodek: położony z dala od dróg publicznych, w odległości od morza lub jeziora nie większej  niż 1000 m,

-    teren ośrodka ogrodzony, zakwaterowanie dzieci i kadry w jednym budynku, lub dwóch budynkach położonych blisko siebie (sąsiadujących), realizujących kolonie wyłącznie dla danej grupy

-        zapewnienie na terenie ośrodka jednego pomieszczenia na potrzeby izolatki,

-        zapewnienie na terenie ośrodka: świetlicy, stołówki z zapleczem do przygotowywania posiłków, boiska do siatkówki i piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko,

-        węzeł sanitarny w pokoju lub na korytarzu – 1 oczko max. na 4 osoby,

-        pokoje max. 6 osobowe,

-        wyposażenie pokoju: dla każdego kolonisty – tapczan lub łóżko, szafka przy łóżku, szafa na ubrania dla maksymalnie 4 kolonistów,

-        zapewnienie przez Wykonawcę obsługi sprzątająco – porządkowej dla utrzymania czystości w pokojach i węzłach sanitarnych,

-        zorganizowanie programu kolonii na koszt organizatora,

-        zapewnienie transportu dla zorganizowanych w trakcie trwania kolonii wycieczek (wycieczki autokarowe, rowerowe, piesze wraz z biletami wstępu do zwiedzanych obiektów itp.)

-        zapewnienie transportu w obie strony przez Wykonawcę

 

- *  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów turnusów w granicach dwóch, trzech  dni.

- **Zamawiający zatrudnia własną kadrę i ponosi koszty jej wynagrodzenia.

Rodzaj zamówienia

Usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55.24.30.00-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 zadanie I – 04-07 do 17-07-2009 r.,   zadanie II – 18-07 do 31-07-2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Są ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia",

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2

2.Oświadczenie, o warunkach  w ośrodku wypoczynkowym oraz program kolonii,

3 Złożenie dokumentów przewidzianych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. § 1 ust. 1 i 2 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

3.1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 m-cy przed upływem terminu składania oferty, a w przypadku spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu właściwego rejestru dla każdego ze wspólników, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty,

3.2. Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty,

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /zg. z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów  jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)/.

4. Wykaz wykonanych z należytą starannością usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali min. 6 (sześciu) usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegających na realizowaniu kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół itp. (popartych dokumentami potwierdzającymi, że wymienione usługi zostały wykonane z należytą starannością),

5. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Jolanta Osowiecka, Karolina Filipczak

Godziny udzielenia informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-piątek w godz. 10.00 – 15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

16-04-2009     godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

- cena brutto za 1 skierowanie – 60%,

- warunki i miejsce zakwaterowania uczestników – 15%,

- program kolonii – 25%

     Wadium

   Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

16-04-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

07-04-2009

 
Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Pytanie:

Czy w przypadku kiedy Wykonawca jest płatnikiem VAT marża, możliwe jest określenie jedynie ceny brutto w formularzu ofertowym?

 

Odpowiedź:

Urząd Gminy Raszyn informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca jest płatnikiem VAT marża, może on określić jedynie cenę brutto w formularzu ofertowym.