Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/32/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

28-08-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.920.000,00 zł

 

Środki przeznaczone będą na finansowanie niżej wymienionych inwestycji:

a)       modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie – 1.050.000,00 zł,

b)       budowa świetlicy środowiskowej na Rybiu – 1.990.000,00 zł,

c)       budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – 1.880.000,00 zł.

Uruchomienie kredytu nastąpi od 30.09.2009 r.

Ostateczny termin wykorzystania środków – 30.12.2009 r.

    Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego we wniosku złożonym z jednodniowym wyprzedzeniem.

Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 15.05.2010 r.

Spłata kapitału będzie następować w okresach kwartalnych od 15.05.2010 r. do 15.11.2012 r.,
w wysokości: I rata – 420.000,00 zł., pozostałe dziesięć rat w wysokości 450.000,00 zł każda.

Spłata odsetek będzie następować w okresach kwartalnych od 31.12.2009 r.

Oprocentowanie kredytu będzie wg. zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięczych złotowych depozytów międzybankowych liczoną jako średnia z 10 ostatnich dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane (bez kapitalizacji odsetek), skorygowanej o marżę banku.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

 

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66.11.00.00-4; 66.11.30.00-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 30.09.2009 r. – 30.12.2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień a w szczególności posiadają uprawnienia do działalności bankowej i działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe /tj. Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 ze zm./

3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5/ Wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

 

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1/ Pełnomocnictwo do podpisywania oferty – w przypadku podpisania oferty i załączonych dokumentów przez właściwie umocowanego pełnomocnika - /zał. nr 1/ - Załącznik Wykonawcy

2/Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy, - tj. odpowiednio dokumenty:

            1) Bank państwowy, utworzony na podst. Ustawy Prawo bankowe - Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu; - załącznik Wykonawcy .

            2) Banki powołane na podst. Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe - aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, decyzję lub zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego
- załącznik Wykonawcy .

            3) Banki Spółdzielcze powołane na podst. Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119/2000, poz. 1252, ze zm.) i ustawy Prawo bankowe - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut banku, decyzję lub zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego - załącznik Wykonawcy .

b)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływemterminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 4/- Załącznik Wykonawcy

c)               aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

d)               aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w za­ kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku:

A/ osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego,

B/ osób nieposiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu są­dowego lub  administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj po­chodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje,

/wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - /zał. nr 6/ - Załącznik Wykonawcy

e)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), /wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /zał. nr 6a/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦           nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦           nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie -/zał. nr 7/ – Załącznik Wykonawcy

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Lilianna Kłos, Katarzyna Borzechowska,
 Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 10:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro ) ( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. nr 15

Termin składania ofert

07-09-2009      godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2 a

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

07-09-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

28-08-2009