Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/34/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

31-08-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2009/2010”

1.              Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn, w zakresie odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej i oczyszczania dróg z mieszanek kruszywa pozostałych po zwalczaniu śliskości zimowej.

2.              Zakres usług, o których mowa w pkt. 1 obejmuje:

2.1.         Przygotowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających do zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej,

2.2.         Usuwanie śniegu z dróg,

2.3.         Zwalczanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających w postaci:

a.        mieszanki kruszywa odsianego frakcji od 0,1 do 2 mm z chlorkiem sodu w proporcji 4:1 zraszanej solanką o stężeniu 25-30%,

b.       soli drogowej zraszanej solanką o stężeniu 25-30%,

c.        mieszanki kruszywa odsianego frakcji od 0,1 do 4 mm,

2.4.         Mechaniczne zamiatanie nawierzchni jezdni z pozostałych po zwalczaniu śliskości zimowej mieszanek kruszywa wraz z wywozem zebranych odpadów ,

3.              Szczegółowy wykaz dróg objętych przedmiotem zamówienia wraz z kilometrażem stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

 

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg (zwane dalej ZUD) prowadzone będą na jezdniach gminnych, które podzielono na trzy kolejności utrzymania tj. I-szą, II-gą, III-cią, w zależności od obciążenia ruchem kołowym oraz funkcji drogi w sieci komunikacyjnej.

Ze względu na szerokość jezdni, zimowe utrzymanie dróg podzielono na dwie kategorie. Do pierwszej kategorii należą drogi na których Wykonawca utrzymuje  przejezdność na całej szerokości jezdni (zazwyczaj ok. 8 m), a druga to drogi o szerokości 4 m (załącznik nr 1 SIWZ).

 

Łączna długość dróg zaliczonych do I kolejności utrzymania na całej szerokości jezdni wynosi: 17.945 m.

Łączna długość dróg zaliczonych do I kolejności utrzymania o szerokości jezdni 4 m wynosi: 8.867 m.

Łączna długość dróg zaliczonych do II kolejności utrzymania na całej szerokości jezdni wynosi: 18.928 m.

Łączna długość dróg zaliczonych do II kolejności utrzymania o szerokości jezdni 4 m wynosi: 7.135 m.

Łączna długość dróg zaliczonych do III kolejności utrzymania o szerokości jezdni 4 m wynosi: 13.971 m.

Mechaniczne zamiatanie nawierzchni zostanie przeprowadzane na drogach zaliczonych do I kolejności utrzymania w obrębie wsi Nowe Grocholice, Raszyn i Rybie.

Łączna długość dróg zaliczonych do mechanicznego zamiatania na całej szerokości jezdni wynosi 12 944 m.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian klasyfikacji dróg pod względem kolejności utrzymania, ponadto Zamawiający może wskazać drogi gminne nie wykazane w załączniku nr 1 SIWZ do wykonania zimowego utrzymania dróg.

Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania stanu dróg gminnych objętych ZUD, wymienionych w Specyfikacji Technicznej (zał. nr A) oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej.

Rodzaj zamówienia

Usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90.62.00.00-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

       Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy, przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 od 15.10.2009 r. do 15.04.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa)

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

6.l/ Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a)             aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ - /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)               aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 4/ - Załącznik Wykonawcy

c)                aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/ - Załącznik Wykonawcy

 UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦        nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.2. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 2 (dwie) usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na zimowym utrzymaniu dróg lub chodników, placów  obejmujące zarówno odśnieżanie, jak i zwalczanie śliskości zimowej, na łączna kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto, (każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością) - zał. nr 6,

6.3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia jednostek sprzętowych i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia tj. min.

A. Sprzętem do odśnieżania dróg:

a)   Pojazdem samochodowym, wyposażonym w pług odśnieżny lemieszowy o szerokości co najmniej 3,0 m i posypywarkę o pojemności min. 4 m3 z instalacją do zraszania solanką - min. 3szt.

Pług powinien być sterowany automatycznie z kabiny pojazdu za pomocą pulpitu sterującego
zarówno w płaszczyźnie pionowej (podnoszenie/opuszczanie) jak i w płaszczyźnie poziomej kątem
nachylenia pługa (skręt lewo/prawo ±30o), umożliwiając przestawienie odkładnicy na skręt w lewo lub prawo.

Instalacja do zraszania solanką powinna być sterowana automatycznie z kabiny pojazdu za pomocą pulpitu sterującego z możliwością regulowania gęstości posypywania zarówno używanych środków chemicznych, jak i środków uszorstniających (w zakresie 20-200 g/m2),

b)       Ciągnikiem rolniczym wyposażonym w lekki pług lemieszowy o szerokości co najmniej 3 m - min. 1 szt.

c)   Zamiatarką samojezdną lub samochodem z osprzętem do zamiatania - min. 1 szt.

B. Środkami łączności:

a)       minimum 2 stacjonarnymi liniami telefonicznymi wraz z faksem z całodobową obsługą,

b)       minimum 2 telefonami komórkowymi z całodobową obsługą.

C.  Zapleczem technicznym:

a) Bazą sprzętowo-magazynową, w tym zapleczem do magazynowania środków chemicznych
 i materiałów uszorstniających.

b) Stanowiskiem dyspozytora umożliwiającym łączność Zamawiającego z Wykonawcą przez 7 dni, 24h na dobę- Stanowiącym załącznik nr 7,

Jednostki sprzętowe wyszczególnione w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ w okresie realizowanej umowy, winny znajdować się w całodobowej dyspozycji dla potrzeb Gminy Raszyn.

Pracownicy Wykonawcy ubrani będą w jednolite stroje opatrzone logiem firmy, a używany sprzęt oznakowany będzie w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę.

6.4. Posiadają i przedłożą aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie objętym przedmiotem zamówienia (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., nr. 39, poz. 251). zawierające w szczególności odpady o kodzie 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów) - /zał. nr 8/ Załącznik Wykonawcy.

6.5. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospo
darczej, działalności zgodnej
z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 50 tys. zł. - /zał. nr 9/ Załącznik Wykonawcy.

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Krzysztof Baryła, Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-Piątek w godz. 10.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
(po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78)

§      ze strony internetowej: www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

08-09-2009     godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

   Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

08-09-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

31-08-2009

 

Załączniki graficzne:

Wykaz dróg objętych ZUD w formie graficznej 2A

Wykaz dróg objętych ZUD w formie graficznej 2B