Raszyn, dnia 10.02.2011r                                      


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie decyzji 
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  K.p.a. (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.)

 

                                          z a w i a d a m i a m


że w dniu 07.02.2011 r. f-ma PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejon Energetyczny Jeziorna złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii energetycznej NN  (dł. ok.

 

Wniosek (nr sprawy UPP-6733.5.2011.EE ) znajduje się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, pok. 216.

 

Uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 24 lutego 2011 r. w godzinach pracy urzędu.