Raszyn, dnia 17.08.2011 r.

 

OSS.8010.2.2011

 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYNIKU KONKURSU

 

Przeprowadzonego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację:

 

 

„Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) z terenu Gminy  Raszyn”

 

I. Wybrana została oferta złożona przez:

 

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa Ochota

02-353 Warszwa ul. Szczęśliwicka 36

 

- za łączną cenę brutto za realizację zamówienia:  15 000,00 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2011 r.

 

 

Uzasadnienie wyboru- wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego.

 

 

II. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Nie dotyczy

 

III. Oferty Wykonawców, które podlegają odrzuceniu:

Nie dotyczy

 

IV. Oferty Wykonawców, które nie podlegają odrzuceniu:

 

Nie dotyczy