Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie odwołania Pana Mirosława Chmielewskiego ze stanowiska Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - Faza III”

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

§ 1.

Odwołuję Pana Mirosława Chmielewskiego z dniem 27 lutego 2015r. ze stanowiska Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - Faza III” (Measure Authorising Officer) zwanego dalej MAO.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.