Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 28.01.2015 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raszyn

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 70a ust. 1, 1a, 2 , 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w związku z § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430), zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół ustala się na 2015 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raszyn, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 wyodrębnione są w planach finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

§ 2.

Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:

 1. Specjalności:
  1. pozwalające na podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
  2. pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych;
  3. mające wpływ na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły lub placówki;
  4. mające wpływ na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych;
  5. mające wpływ na wdrażanie nowej podstawy programowej;
  6. mające wpływ na wspieranie rozwoju dzieci;
  7. pozwalające na przygotowanie szkół i przedszkoli do prowadzenia ewaluacji wynikającej z rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego;
  8. przygotowujące nauczycieli do udzielenia pierwszej pomocy oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
  9. pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych między innymi w ramach konkursów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie;
 2. Formy kształcenia:
  1. studia wyższe - studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (licencjata, magistra);
  2. studia podyplomowe;
  3. kursy kwalifikacyjne;
  4. kursy doskonalące;
  5. kursy, szkolenia i warsztaty dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
  6. kursy i szkolenia dotyczące wdrożenia ewaluacji wewnętrznej wynikającej z rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego.

§ 3.

Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% opłaty semestralnej, ale nie więcej niż 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jeden semestr.

§ 4.

Kursy, szkolenia oraz Rady Szkoleniowe wymienione w § 2 pkt 2 ppkt 4,5,6 organizowane przez dyrektora lub na które kieruje dyrektor placówki mogą być dofinansowane do 100%.

§ 5.

 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o której mowa w § 3 i 4 oraz formy kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane, o których mowa w § 2, ustalone zostały w porozumieniu z dyrektorami szkół.
 2. W razie niewykorzystania środków przeznaczonych na jedną z wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zarządzenia formę kształcenia, pozostałe środki można przeznaczyć na inną formę przewidzianą w planie doskonalenia zawodowego.

§ 6.

Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek do opracowania na podstawie niniejszego zarządzenia procedury dotyczącej wnioskowania o dofinansowanie i trybie ich rozpatrywania. Procedura powinna zawierać następujące załączniki:

a) wzór wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem załączników: potwierdzającego wniesienie opłaty i ukończenie danej formy doskonalenia,

b) wzór umowy z nauczycielem podnoszącym kwalifikacje, która uwzględni wysokość dofinansowania do czesnego, ilość przyznanych dni urlopu szkoleniowego oraz refundację kosztów podróży.

§ 7.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły, placówki oświaty i wychowania.

§ 8.

Do dnia 31 marca 2016 r. dyrektorzy szkół, placówek oświaty i wychowania złożą do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Raszyn sprawozdanie z wykorzystania w roku 2015 środków finansowych, o których mowa w § 1.

§ 9.

Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek oświatowych do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się II Zastępcy Wójta Gminy Raszyn oraz dyrektorom podległych szkół, placówek oświaty i wychowania.

§ 11.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.