Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn

 

Odpady komunalne oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, tym powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z remontów są odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione posiadające stosowne zezwolenie, a następnie przekazywane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania według ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. z 2007 roku, Dz. U. Nr 39, poz. 252, z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. z 2005 roku, Dz.U. 236 poz. 2008 z poźn. zm), zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

 

Zezwolenie dotyczy następujących rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

a. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b. kuchennych ulegających biodegradacji,

c. zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,

d. papieru i tektury nieopakowaniowych,

e. opakowań z papieru i tektury,

f. opakowań wielomateriałowych,

g. tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

h. opakowań z tworzyw sztucznych,

i. szkła nieopakowaniowego,

j. opakowań ze szkła,

k. opakowań z metali,

l. odpadów mineralnych,

m. drobnej frakcji popiołowej,

n. wielkogabarytowych,

o. budowlanych z remontów mieszkań i budynków,

p. z czyszczenia ulic i placów,

q. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (łącznie ze sprzętem zawierającym niebezpieczne składniki).

 

Odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i zebranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych jest realizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej, która powinna szczegółowo określać rodzaj pojemnika, częstotliwość i termin ich opróżniania zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn z dnia 20 września 2007 r. oraz określać cenę za wykonane usługi.

Górne stawi opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za w/w usługi narzuca uchwała z dani 20 września 2007 r. w sprawie ustalenia głównych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Raszyn.

 

W przypadku zbieranie i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny uchwała zobowiązuje podmioty uprawnione posiadające zezwolenie do pomniejszenie górnej stawki opłat o 30 %.

 

Dnia 1 stycznia 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowisk na roku 2008 dotyczące opłaty jaką podmiot uprawniony ponosi za zdeponowanie na składowisku tony niesegregowanych odpadów komunalnych z 15,71 zł do 75,00 zł. z zasadą unijną „zanieczyszczający płaci”. Wprowadzone przepisy mają na celu zachęcenia społeczeństwa do segregowania odpadów, jest to sposób tańszy i pozwoli na zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku powstałych odpadów w sektorze komunalnym.

 

 

 

Wykaz jednostek (podmiotów uprawnionych) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn.

 

Lp.

Nazwa

jednostki

Adres

Telefon

Rodzaj wywożonych odpadów

stałe

ciekłe

1

P.U. HETMAN Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

tel. (22) 868 48 20

X

X

2

EKO-HETMAN Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 50

05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 98 88

X

 

3

SITA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

tel. (22) 492 43 00

X

X

4

Miejski Zakład Oczyszczania

w Pruszkowie Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 6

05-800 Pruszków

tel. (22) 758 20 67

X

X

5

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-6

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 4

02-495 Warszawa

tel. (22) 662 62 94

Biuro Obsługi Klienta

tel. 0800 413 323

X

X

6

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

tel. (22) 858 75 67

X

X

7

BYŚ, Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

tel. (22) 865 31 51

X

X

8

ARKAZEN, Zenon Ciarka

Opacz Mała, ul. Czysta 9

05-816 Michałowice

tel. (22) 723 84 71

X

X

9

P.H.U. “JĘD-BEK”,

Janusz Hagowski

ul. Emancypantek 7 m. 17

05-804 Pruszków

tel. (22)728 74 51

X

X

10

JARPER Sp. z o.o.

Kolonia Warszawska

Al. Krakowska 108A

05-552 Wólka Kosowska

tel. (22) 756 16 66

X

X

11

SIR-COM Wywóz Nieczystości Płynnych

i Stałych,

Stanisław Zajączkowski

Nowa Iwiczna,

ul. Krasickiego 65

05-500 Piaseczno

tel. (22) 723 85 81

X

X

12

AMINEX Sp. z o.o.

Wólka Grodziska 33

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (22) 755 52 58

X

 

13

EKOPOL, Andrzej Wąsik

Falenty Nowe,

ul. Droga Hrabska 37

05-090 Raszyn

tel. (022) 716 26 73

X

 

14

Usługi Asenizacyjne,

Krystyna Michalak-Wyroda

ul. Aksamitna 26

02-287 Warszawa

tel. (22) 846 51 29

 

X

15

Usługi Asenizacyjne,

Leon Szeląg

ul. Słowikowskiego 62a

05-090 Raszyn

tel. (22) 720 33 97

 

X

16

Usługi Asenizacyjne,

Andrzej Plaskota

Sękocin Stary,

ul. Lazurowa 6

05-090 Raszyn

tel. 0 602 647 894

 

X

17

Usługi Asenizacyjne,

Andrzej Walczak

Rybie, ul. Wesoła 18

05-090 Raszyn

tel. (22) 720 31 76

 

X

18

Usługi Asenizacyjne,

Krzysztof Skiba

ul. Łąkowa 5a

05-090 Raszyn

tel. (22) 720 37 47

 

X

19

Usługi Asenizacyjne,

Jan Marchwicki

ul. Osiedlowa 2a

05-830 Rusiec

tel. (22) 720 30 62

 

X

20

Usługi Asenizacyjne,

Piotr Kimborowicz

ul. Pomorska 31

05-501 Piaseczno

tel. (22) 756 90 95

 

X

21

WC Serwis,

Beata Bańska

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

tel. (22) 278 45 31

 

X

22

CLIPPER Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 31

02-273 Warszawa

tel. (22) 868 45 92

 

X

23

TOI TOI Polska Sp.z.o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

tel. (22) 614 59 79

 

X

24

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA NOVA Sp.zo.o.

ul. Gen. T. Kutrzeby 38

05-082 Stare Babice

tel. (22) 722 90 05

 

X