Uchwała Nr XII/117/11

Rady Gminy Raszyn

z dnia 01 września 2011r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011 r.              w sprawie zmian w podziale Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Raszyn,  Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

1. W załączniku do Uchwały Nr X/108/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011 r.               w obwodzie do głosowania Nr 7 dopisuje się: ul. Lotnicza od ul. Szkolnej do końca.

2. Pozostała treść uchwały wraz z załącznikiem pozostaje bez zmian.

 

§ 2.

 

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.